ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 
โครงการบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชลบุรี
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
 
การประชุมการคัดเลือกประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ

 
การประชุมปลัด อปท. และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
 
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
 
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

 
   
 
 รายงานการประชุมปลัด อปท.วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๑๗๗ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง รายการประชุมผู้บริห...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๗ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมน...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมม...  
 
 
การประชุม ก.อบต.
 
 
   มติ ก.อบต.จ.ชบ ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  
การประชุม ก.ท.จ.
 
 
   มติ ก.ท.จ.ชบ.ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557  
 
 
 
 
 
หนังสือราชการประจำวันที่ 23/12/2557
 
  ไม่มีข่าวอยู่ในระบบ  
 
 
   
 
 
 
22 ธ.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๑๖ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้สอนวิชานาฏศิลป์สังกัด อปท.  
22 ธ.ค. 2557
 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๓๘ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ๕๘  
22 ธ.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๓๙ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ๕๘  
22 ธ.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๔๐ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learnig) ในปีงบประมาณ ๕๘  
19 ธ.ค. 2557
 เรื่อง การส่งแบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ  
19 ธ.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๓๓ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาระบบประปาชุมชน"  
19 ธ.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๕ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ  
19 ธ.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๔ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ  
 
 
 
 
ทต.ท่าบุญมี สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้...
ทต.ท่าบุญมี สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยอาคารศู...
อบจ.ชบ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโ...
อบจ.ชบ ยกเลิกการประมูลโครงการก่อสร้างรั้วและป้อมยาม
ทต.ท่าบุญมี สอบราคางานจ้างเหมารับบริการทิ้งและกำจัดขยะม...
อบต.หนองข้างคอก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวา...
 
 
 
 
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี