ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๑๑๕ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๕๙  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๗ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๖ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"    
 
 
 
โครงการบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชลบุรี
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
 
การประชุมการคัดเลือกประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ

 
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
 
ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
 
การประชุมปลัด อปท.และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

 
   
 
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๑๗๗ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง รายการประชุมผู้บริห...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๗ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมน...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมม...  
 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๑๗ ลว. ๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมผู้บ...  
 
 
การประชุม ก.อบต.
 
 
   มติ ก.อบต.จ.ชบ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557  
การประชุม ก.ท.จ.
 
 
   ล่าสุด ! มติ ก.ท.จ.ชบ.ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557  
 
 
 
 
 
หนังสือราชการประจำวันที่ 27/11/2557
 
  27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๑๑๕ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๕๙  
27 พ.ย. 2557
 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๗ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๖ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๘ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย  
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๒๗ลว.๒๖พ.ย.๕๗ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและคนพิการ  
27 พ.ย. 2557
 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
 
 
 
   
 
 
 
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๑๑๕ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ๕๙  
27 พ.ย. 2557
 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๗ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๖ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๘ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย  
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๒๗ลว.๒๖พ.ย.๕๗ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและคนพิการ  
27 พ.ย. 2557
 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
27 พ.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
26 พ.ย. 2557
 เรื่อง สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสวงนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่น ๆ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
 
 
 
 
ทต.บางละมุง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสำหรับเ...
อบต.บ้านช้าง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล....
ทต.ท่าบุญมี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำทาง...
ทต.ท่าบุญมี ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าริมถ...
ทน.แหลมฉบัง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ...
 
 
 
 
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี