ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
 
 
 
โครงการบำบัดทุก บำรุงสุข
 
โครงการบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดชลบุรี
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

 
การตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน ทม.ศรีราขา,ทม.แหลมฉบัง
 
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย"
 
ประชุม "ผู้บริหารและปลัด อปท.

 
   
 
 รายงานการประชุมปลัด อปท.วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๑๗๗ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง รายการประชุมผู้บริห...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๗ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมน...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมม...  
 
 
การประชุม ก.อบต.
 
 
   มติ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  
การประชุม ก.ท.จ.
 
 
   ประชุมมติ ก.ท.จ.ชลบุรี ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  
 
 
 
 
 
หนังสือราชการประจำวันที่ 27/03/2558
 
  27 มี.ค. 2558
 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  
27 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  
27 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
27 มี.ค. 2558
 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ของ อบต.  
27 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๑ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
 
 
 
   
 
 
 
27 มี.ค. 2558
 (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  
27 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  
27 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
27 มี.ค. 2558
 ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ของ อบต.  
27 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๑ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
26 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๐๒ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง  
26 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๑๐ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป การสร้างเสริมสวัสดิการแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปี ๒๕๕๘ งวดที่ ๔ (เมษายน ๒๕๕๘)  
26 มี.ค. 2558
 ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๙ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง ส่งหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัยชุด "อ่านอุ่นรัก"  
 
 
 
 
อบจ.ชลบุรี ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเวชภั...
ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดซื้อวัสดุอื่น ถังรองรับขยะมูลฝอย แ...
อบจ.ชลบุรี ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยาย...
ทน.แหลมฉบัง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 ...
อบจ.ชลบุรี จัดซื้อเวชภัณฑ์ สารเคมีทางการแพทย์เพื่อป้องก...
 
 
 
 
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี