ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๑ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน ประจำปี ๕๗ (หลักสูตร ๓ วัน)รุ่น ๓๔  เรื่อง การรายงานข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๗ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗    
 
 
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
 
การประชุมการคัดเลือกประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
 
จังหวัดเคลื่อนที่

 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ ส.ค.๕๗
 
ประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
 
การปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

 
   
 
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๑๗๗ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง รายการประชุมผู้บริห...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๗ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมน...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมม...  
 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๑๗ ลว. ๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมผู้บ...  
 
 
การประชุม ก.อบต.
 
 
   มติ ก.อบต.จ.ชบ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557  
การประชุม ก.ท.จ.
 
 
   ล่าสุด ! มติ ก.ท.จ.ชบ.ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557  
 
 
 
 
 
หนังสือราชการประจำวันที่ 16/09/2557
 
  16 ก.ย. 2557
 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๑ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน ประจำปี ๕๗ (หลักสูตร ๓ วัน)รุ่น ๓๔  
16 ก.ย. 2557
 เรื่อง การรายงานข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
16 ก.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๗ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗  
16 ก.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๕๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗  
16 ก.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๓๒๘๕ ลว.๑๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  
 
 
 
   
 
 
 
16 ก.ย. 2557
 ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๑ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน ประจำปี ๕๗ (หลักสูตร ๓ วัน)รุ่น ๓๔  
16 ก.ย. 2557
 เรื่อง การรายงานข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
16 ก.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๗ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗  
16 ก.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๕๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗  
16 ก.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/ว๓๒๘๕ ลว.๑๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.  
15 ก.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๐๗ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบรหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
15 ก.ย. 2557
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๗๓ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
15 ก.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๓๒๓ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
อบจ.ชบ ประกวดประมูลซื้อค่าจัดซื้อรถโดยสาร เพื่อจ่ายเป็น...
ทต.ตะเคียนเตี้ย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต...
ทต.ตะเคียนเตี้ย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต...
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์...
ทน.แหลมฉบัง ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมสระว่ายน้ำโรงเรียน ...
 
 
 
 
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี