ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๐๐๑ ลว.๑๘ เม.ย.๕๗ เรื่องหารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแเด็กกรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๑ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๙ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก    
 
 
 
การประชุมการคัดเลือกประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
 
จังหวัดเคลื่อนที่
 
ตรวจสอบขยะพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

 
พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย"
 
การประชุมสัมมนาผู้บริหารและปลัด อปท.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
 
การประชุมเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

 
   
 
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๗ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมน...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมม...  
 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๑๗ ลว. ๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมผู้บ...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดอปท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วัน...  
 
 
การประชุม ก.อบต.
 
 
   มติ ก.อบต.จ.ชบ ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557  
การประชุม ก.ท.จ.
 
 
   ล่าสุด ! มติ ก.ท.จ.ชบ.ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 25 มีนาคม 2557  
 
 
 
 
 
หนังสือราชการประจำวันที่ 20/04/2557
 
  ไม่มีข่าวอยู่ในระบบ  
 
 
   
 
 
 
18 เม.ย. 2557
 ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๐๐๑ ลว.๑๘ เม.ย.๕๗ เรื่องหารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแเด็กกรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  
18 เม.ย. 2557
 (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๑ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  
18 เม.ย. 2557
 ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๙ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  
17 เม.ย. 2557
 ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๓๙ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา  
17 เม.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๒/๖๙๔๐ลว.๑๗เม.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการอบจ.ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น๑ ระดับ  
17 เม.ย. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๕๒๒ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ อปท.เจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
17 เม.ย. 2557
 ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๓ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดการแข่งขัน ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓  
17 เม.ย. 2557
 ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๔๑ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาการขอปรับปรุงส่วนราชการหรือจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ของ อบจ.  
 
 
 
 
อบจ.ชบ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง (ครั้งที...
ทน.แหลมฉบัง ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.
ทม.ศรีราชา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประตูและรั้วสแตน...
ทน.นครแหลมฉบัง ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง...
ทม.ศรีราชา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงกา...
 
 
 
 
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี