ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๖๘ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ๕๗ (อปท.)  ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๕ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๓ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการกรณีพิเศษเพิ่มเติม    
 
 
 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
 
การประชุมการคัดเลือกประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ
 
จังหวัดเคลื่อนที่

 
ประชุมการจัดทำประวัติแรงงานต่างด้าว (จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว)
 
ประชุมซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
 
การประชุมโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) ปีงบประมาณ ๕๗

 
   
 
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๑๗๗ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง รายการประชุมผู้บริห...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕...  
 รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๗ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมน...  
 ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมม...  
 ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๑๗ ลว. ๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รายงานการประชุมผู้บ...  
 
 
การประชุม ก.อบต.
 
 
   มติ ก.อบต.จ.ชบ ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557  
การประชุม ก.ท.จ.
 
 
   ล่าสุด ! มติ ก.ท.จ.ชบ.ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557  
 
 
 
 
 
หนังสือราชการประจำวันที่ 29/07/2557
 
  ไม่มีข่าวอยู่ในระบบ  
 
 
   
 
 
 
28 ก.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๖๘ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ๕๗ (อปท.)  
28 ก.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๕ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
28 ก.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๓ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการกรณีพิเศษเพิ่มเติม  
28 ก.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๑ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
28 ก.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๒ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  
28 ก.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๐ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี  
28 ก.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๙๘๒ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี ๔๙-๕๖  
28 ก.ค. 2557
 ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๗ ลว.๒๘ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
 
 
 
 
อบต.หนองไผ่แก้ว สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.หนองไ...
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ...
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน๔ รายก...
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ๕ รายการ
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๔ ...
 
 
 
 
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี