ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๔๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ(หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๕ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘  ชบ๐๐๒๓.๑/๑๘๐๓ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๘ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๕ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๒๕๔๒  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๗ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๕๖ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ.๒ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๘๔ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๘๕ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อบจ. ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล เมืองพัทยา)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๔๐ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๔๒๓ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๖๐ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๔๙๓ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๕ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว (ทัองถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๖ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๓๙ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๘๓ ลว. ๒๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๓๑ ลว. ๒๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน พ.ย. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๙ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๓๒ ลว. ๒๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๒๖ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๒๕ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๘ ลว. ๒๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๔๒๑ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๓ ลว. ๑๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๑๕ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ ฉ.๒ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๑๖ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๑๐ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดที่ ๑ (ต.ค.๕๕-มี.ค.๕๖)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๔๒๒ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๑๖ ลว. ๑๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ขอเชิญร่วมสัมมนา "เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ" (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๕๔ ลว. ๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ต.ค.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๓๑๖ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือน เม.ย.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๖๖ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง หนังสือการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๖๕ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง หนังสือการจัดพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ.ค.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๑ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๓๑-๓๓  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๒ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๓๓ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว.๔๓๐๘ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๓๐๗ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๓ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติืในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๖๙ ลว. ๑๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๕๖ ลว. ๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๔๕ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ ข้าราชการครู  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๔๒ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๔๑ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๕๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๕ ลว. ๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๕๑ ลว. ๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๗๖ ลว. ๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๘ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๒๖๗๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๙ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๗ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๖ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ "๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๑๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๔ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๕ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๖ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๕ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๒๔๙ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการพนักงานครูของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๗ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๖  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี