ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๔๖ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๗  ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๔๕ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๗  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๘ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๘"    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๐๒ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอนำส่งรายงานประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๖ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมโรค มือ เท้า ปาก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๘๗ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๕ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ AB  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๘๔ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๗๖ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมผู้บริหารของ อปท.และผู้บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๗๘ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๓๑๙ ลว.๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การติดตั้งวงจรปิด และก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๓๑๗ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว. ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กดล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งวดที่ ๔ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๗ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๗๓ ลว. ๒๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"รุ่นที่๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๘๗๒ ลว.๒๗ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างลูกจ้างของ อปท.รุ่น ๑๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๗๐ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๓๑๑ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๕๙ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การรายงานข้อมูลของข้าราชการถ่ายโอนหรือพนักงานครูหรือข้าราชการครู ตามประกาศหลักเกณฑ์โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๕๘ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งเร่งรัดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๕๗ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศรับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๑๔๑๗๒ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การส่งมอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๖๘ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตาม พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๕๑ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๕๕ ลว.๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเปลี่ยนวันการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค. ๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๕๖ ลว. ๒๕ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ "หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งพุทธบูชา"  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๓๙ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๓๘๗๗ ลว. ๒๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๘๘ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๘๕ ลว.๒๓ ก.ค.๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย:ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง"เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๒๐ ปี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๘๔ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย:ทศววรษแห่งการเปลี่ยนแปลง"เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๒๐ ปี  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๗๘๓ ลว. ๒๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๕/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๙๓ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๔๑ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๓๗๗๔ ลว ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหัวหน้าส่วนระดับ ๗ เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการระดับ ๗  
ชบ ๐๐๓๗.๗/๑๓ ลว. ๒๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๔๓ ลว. ๑๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๓/๒๕๕๕  
สอ.สถ.๐๑๐๑/ว๔๗ ลว.๑๑ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ (ตัวจริงอยู่ระหว่างการเสนอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๖๕๙ลว.๑๒ก.ค.๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ (ป.ป.ช.) เรื่องวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๔๐ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจัดหาใหม่ทดแทน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ ว ๒๗๔๐ ลว ๒๐ ก.ค. ๕๕ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้แลเด็ก  
ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๗๔ ลว ๒๐ ก.ค. ๕๕ การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ที่ ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๘๗๖ ลว ๒๐ ก.ค. ๕๕ การจัดสัมมนาของสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย  
ที่ ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๓๗ ลว ๒๐ ก.ค. ๕๕ การเตรียมความพร้อมรับมือภาวะอุทกภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๓๗๖๙ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๗๕ ลว. ๒๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเลือกผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บริหารเทศบาลนครเป็นกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๘๔๐ ลว. ๒๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๓๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๗๖๗ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๑๓ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๘๘๙ ลว. ๙ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๓๐ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเำืพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยไปสู่ประชาคมอาเซียน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๑๓ ลว.๑๗ ก.ค.๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๑๒ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๘๘ ลว.๑๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA) ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ.๐๐๓๗.๓/๑๓๒๘๑ ลว.๑๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง พิจาณาร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๒๗ ลว.๑๖ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๙๑๔ ลว.๑๒ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๗๘ ลว. ๑๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานด้สนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๒๓๔ ลว ๑๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)สร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๙๒๒ ลว. ๑๓ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๑๕ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้ศุกษาต่อปริญญาโท  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี