ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๐ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  (ทถ.อำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๕ลว.๑ก.ย.๕๗เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และส่วนกลางแทนตำแหน่งว่าง  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๔ ลว.๑ก.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางแทนตำแหน่งว่าง    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๕/๓๓๒๔ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท.  
ชบ๐๐๓๗.๕/๓๓๑๓ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๙ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๗ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๗ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเฝ้าระวัง  
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงระบบข้อมูลกลางของ อปท. ในเว็บไซต์ สถ.(ให้รีบดำเนินการใ้ห้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๕๕)  
(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์) เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๘๑๖ ลว.๖ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๐๑๒ ลว.๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๔ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติกำหนดเลขที่ตำแหน่ง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๖ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง หารือกรณีการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๒๕๒ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาล ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๒๕๑ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๒๐๐ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๘๐ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๓๘๑ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๒๖ ลว. ๒๘ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.เข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๒ ลว.๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำข้าราชการครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๒๔ ลว. ๒๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๔ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๗ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๓ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๘ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๖๖ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๐๘ ลว. ๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒ ลว. ๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
เร่งรัดการรายงานข้อมูลครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๐๓/ว ๓๑๑๙ ลว. ๒๓ ส.ค. ๕๕ เรื่อง เชิญร่วมงานรัฐบาลพบประชาชน "ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต"  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๒๑ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน ๔ ปี รายงานตัวเข้ารับการอบรมและลงทะเบียน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๗ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.งวดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๐๑๑ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๐ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๓ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๙๐๖ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่ิอง การจัดทำป้าย โครงการรัฐบาลพบประชาชน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๓๑๖๓ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๓ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาสะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การจัดทำป้าย โครงการรัฐบาลพบประชาชน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๘๘ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดทำแผนโครงการ/ ประกอบร่างแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ๔ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๐)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๙๐ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๘๗ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลในจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๗๙ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๑๑๓ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลืือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๐๘๐ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๑๑๑ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๘๙ ลว. ๒๑ ส.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๗ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๘ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๙ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๑๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเ็ล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๑ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ปัยหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๐ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๐๕๒ ลว. ๑๕ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๒๒ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๒๘ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๔๑ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอส่งสรุปประเด็นปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๘๑๕ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๐๖๐ ลว. ๒๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย การประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕ ลว. ๑๗ ส.ค. ๕๕ เรื่อง ขอถ่ายภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี