ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๒ ลว.๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.ภาคกลาง เขต ๒ (ที่เหลืออยู่สามารถเรียกบรรจุเพิ่มได้)  ชบ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๖๐ ลว ๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.(พิ่มเติม)  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๘๐ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงของ อปท.    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๒๖ ลว. ๒๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๕๑๙ ลว. ๒๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๕๘ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ติดตามรับชมเรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพผ่านรายการ คนฅ้นคน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒๕๗ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ติดตามรับชมเรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบด้านธรรมาภิบาลของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพผ่านรายการ คนค้นฅน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๓๐๖ ลว. ๑๙ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๒๑๐ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว.๑๓๙ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๑ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๒๔๐ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๕๖๒ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๒๒๕ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดชลบุรี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๒๐ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (ตกเบิก) ประจำงวดที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๒๕๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๖ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๕ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๔ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๖ ลว. ๑๘ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมหน่วยเฉพาะกินในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๘ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกิจกรรมเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๗ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๔ ลว. ๑๔ ก.ย ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๑ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๗ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๖ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๕ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๔ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๖ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๔ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๓ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสัปปะรด)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๗๒ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๔๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๐๙๘ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๙๒๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีแระชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๙๑๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ) เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๙๖๑ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๗ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๘๑ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๖๙ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๓๘ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๕๒๗ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๓๕๒๒ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๘ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๐ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักพยาบาลประจำเดือน ส.ค.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๑๙๙ ลว. ๑๓ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายบำนาญ เงิน ช.ค.บ. เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค่าจ้างประจำ ข้าราชการครู เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ส.ค.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๐๙ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๔๖ ลว.๑๓ ก.ย.๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดและก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๔๒๘ ลว. ๑๒ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๗๐๑ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกันและเฝ้าระวัง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๖๕๙ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง แผนจัดการมลพิษ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๗๐๓ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๗๐๒ ลว.๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๗๐๔ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๐๕ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๑๗๔๐๑ ลว. ๗ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การจ้างขุดลอกคูคลองตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๒ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารสายงานมาก่อน  
ลว. ๖ ก.ย. ๕๕ เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๓๑ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๕ เรื่อง หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๗๕๐๔ ลว. ๑๐ ก.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ชลบุรี)  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี