ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๓ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๒ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๕๗  ชบ๐๐๒๓.๒/๔๔๓๒ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๖๑ ลว ๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลังพนง.จ้าง ๔ ปี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๖๐ ลว ๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างของ พนง.เทศบาลและ พนง.ส่วนตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๐๔๓ ลว. ๓๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๘๑๕๘ ลว ๓๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องความปลอดภัยทางอาหาร:การจัดการน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๕๙ ลว ๑ พ.ค ๕๕ เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ ๓(ก.พ -มิ.ย. ๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๙๖๒ ลว ๒๗ เม.ย ๕๕ เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ ๗๙๖๑ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การจำทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๑๒ ลว ๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานรอบเดือนเมษา ๕๒  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๑๑ ลว ๑ พ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดส่งผลงานทางวิชาการรอบเดือนเมษา ๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘๐๔๕ ลว ๓๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินมูลค่าพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเฉพาะให้แก่อปท. ฯลฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๘๗๘ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๓๐ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือข้อราชการและร่วมรับประทานอาหาร  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๗๙๗๙ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบการคลังอปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๒๗ ลว ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การทอดผ้าป่ากุศลพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๘๗๙ ลว. ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๙๖๕ ลว. ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๙๖๔ ลว. ๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๗ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๙๙ ลว. ๒๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๙๘ ลว. ๒๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การแจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๘๔๓ ลว. ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๗๒๐ ลว. ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาศวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ ปี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๗๑๙ ลว ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง อบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดงบประมาณของอปท.แก่บุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๑๑ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๑๐ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๑๐ ลว ๑๙ เม.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการคัดเลือกอปท.ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ปภ.เขต ปี ๒๕๕๕  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๑/ ๗๗๑๖ ลว ๒๖ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๗๗๐๕ ลว ๒๕ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๗๐๖ ลว ๒๕ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕๕ ลว ๒๕ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗๑.๓๔/ ๗๒๙๘ ลว ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจกรณีสตง.ที่๒ทักท้วงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนอปท  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๘ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๙ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงทำเอกสารหลักฐานประเมินผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๕๗๗ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ ของสนง. ก.พ.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๕ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.2554  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๔ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินโครงการ "๑๔๗๙ คนพิการปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๓ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการ "๑๔๗๙ คนพิการปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๕๗๒ ลว ๒๔ เม.ย. ๕๕ เรื่องการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ข้อสั่งการและการมอบหมายภารกิจตามข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  
ทุนฝึกอบรมข้าราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 ของสำนักงาน กพ.  
การฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๐๙ ลว ๒๓ เม.ย. ๕๕ เรื่องรับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนาของอปท.ของพนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ ๓  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๐๒ ลว ๒๓ เม.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งโอนเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการครู ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๕๐๔ ลว. ๒๓ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานวุฒิอามาธนาคารสมองระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว๕๔ ลว. ๒๓ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๙๙ ลว ๒๓ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหารเทศบาลตำบล เป็นกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๐๓ ลว ๒๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริม ฯ จำนวน ๒ ฉบับ  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๗๓ ลว ๑๑ เม.ย. ๕๕ เรื่อง จ่ายเงินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๔๙๑ ลว ๒๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผลงาน / โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗๓ / ๗๒๙๙ ลว ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗๑.๓๔/ ๗๒๙๘ ลว ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจกรณีสตง.ที่๒ทักท้วงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนอปท  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๙๐ ลว. ๑๙ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๐๘ ลว ๑๙ เม.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการบัณฑิตรักถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๑๐ ลว ๑๙ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนตามแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๒๐๓ ลว ๑๘ เม.ย. ๕๕ เรื่อง กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต/เทศบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๓๗ ลว ๑๑ เม.ย. ๕๕ เรื่อง "โครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด"  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๐๓๙ ลว ๑๑ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๘๕๑ ลว ๑๐ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดส่งโปรเตอร์ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๐๐ ลว ๑๘ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณของอปท. (E-Plan)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๗๓๐๒ ลว ๑๘ เม.ย. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี