ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และช่วยเหลือครู สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู และเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก มี.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๓ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-plan) ก.พ.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๗ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๕ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การชำระและรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สถ.ประจำปี ๕๖  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๐๗ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๒๗ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๓๙๙ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗๔ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๖ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๕๖ (แก้ไขเลขหนังสือ)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องภิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๘๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการใช้จ่ายเงินของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๓ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๓  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๕ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท.  
(ทต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๔ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๘๔ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๘๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๒ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซีฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๙๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector : FSI) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม "โครงการ มสด.ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมืือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าลายดอกเพื่อรักษาเอกลักษณ์จังหวัดชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๙๐ ลว. ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอรืเน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต.  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๖ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง มอบหนังสือคู่มือบริหารจัดการน้ำประเทศไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งให้ อปท.สำรวจถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระบบทะเบียนผู้ขอรับบำนาญ  
(อบต.บางนาง) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๖๙ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๐๘๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๐๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๔ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๕ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง มอบหนังสือคู่มือบริหารจัดการน้ำประเทศไทย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๙๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๖ เงินทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งาดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๗ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารในระบบอินทราเน็ต สถ.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๘ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ท้งถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๔ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ และนโยบายเร่งด่วน  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ ลว. ๒๒ มี.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างการรอลงนาม)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๕ ลว.๒๒ มี.ค.๕๖เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครูเงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก มี.ค.๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๘๐ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๒ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๖๕ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๕ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมขาติและสาธารณภัย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๔ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการคัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๘๗ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๙๙๕ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖  
(อบต.พลูตาหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๒ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๙๐ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๗๙ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ และสำรวจข้อมูลความประสงค์ของ อปท.ที่รับถ่ายโอนสายทางจากส่วนราชการ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๒ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท.ประจำปี ๒๕๕ต  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๖๐ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทสชั้นสูง  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี