ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๕๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๕๗  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๕ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๕๙ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเิพิ่มเติมฉบับที่ ๙)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๕๑ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขอข้อมูลการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV ของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔ ลว. ๙ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) พ.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔ ลว. ๙ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) พ.ย.๕๕  
(เพิ่มเติม ทม.บ้านสวน) ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙ ลว. ๗ ม.ค. ๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๑  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๑๖๔ ลว. ๑๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๒๕๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๑๖๓ ลว. ๑๐ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๖ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพช  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๖๖๙ ลว. ๙ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๔ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๘ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๖ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๘๕ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๘๓ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๘๖ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๔๘๗ ลว. ๘ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๘ ลว. ๒ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙ ลว. ๗ ม.ค. ๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๑  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๓ ลว. ๗ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และงานสังสรรค์ปีใหม่  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕ ลว. ๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ รุ่น 2-3  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓๔๘ ลว. ๗ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔ ลว. ๔ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๒ ลว. ๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑ ลว. ๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๔/๖ ลว. ๓ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว.ม.ค.๕๕ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๖๑๕๒ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๘ ลว. ๒ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๑ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒ ลว. ๒ ม.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินของ อปท.  
(ทต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑ ลว.๒ ม.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑ ลว. ๒ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๑๘ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๔ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุน หนังสือ "เพราะ..จิตงาม" เพื่อสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๑๓ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุน หนังสือ "เพราะ..จิตงาม" เพื่อสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๘๓๐ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๑ (๒๐๑๓) ในประเทศไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๑๒ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเรือวิทยุบังคับแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๑ (๒๐๑๓) ในประเทศไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๘๒๗ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๖๒๕๓ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกรฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๖๔๒๒ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๓๐ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(เทศบาลตำบล) ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๒๐ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๒๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีการกู้เงินของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๔๒๐ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๑๑ ลว. ๒๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการ พนักงานและข้าราชการถ่ายโอน ที่ได้รับการอนุมัติเงินค่าตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐๗ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๑๐ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้ง อปท.ที่ส่งแบบตอบรับการอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๐๙ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของ สถ.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๑๑ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของสถ.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๐ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๒๔๕ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๖๒๔๔ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๘๐๙ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ เพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๕๔ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๑๕๓ ลว. ๒๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๕๖  
(เทศบาลเมืองชลบุรี) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๒๔๑ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามนักเรียนทุนการศึกษาจาก ร.ร.สังกัด อปท.  
(เพิ่มเติม) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗๓ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา)  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี