ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๗๖ ลว ๑ เม.ย.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๗๗ ลว ๑ เม.ย.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๑๓ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท.    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๙๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๒ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๘ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๘๘ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง อนุมัติให้ใช้งบประมาณเหลือจ่าย  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๗ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาของ อปท. ประจำปี ๕๖  
(คณะทำงานโครงการพัฒนา่เมืองจังหวัดชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๘๔ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงกสรพัฒนาเมือง (ฉบับจริง)  
(ฉบับจริง) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๘๕ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๙๓ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๗๙ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๕ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ "ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  
เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๘๐ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๙ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงานช่างของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอบ่อทอง บ้านบึง ศรีราชา) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๕๒ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๕๑ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๙ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๔๒ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๕ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๔ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
(ทต.เสม็ด ธาตุทอง อบต.ทุ่งขวาง บ่อกวางทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๔ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทม.สัตหีบ ทต.ธาตุทอง อบต.บ่อกวางทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๓ ลว.๑๒ ก.ค.๕๖ เรื่องการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑  
(อบต.หน้าพระธาตุ) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๓๒ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(อบต.โคกเพลาะ นามะตูม บ่อทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๗ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑  
(ทต.หนองตำลึง อบต.บ่อทอง)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๘ ลว.๑๒ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดงวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๘๘ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  
(ทต. อบต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๙๗ ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๖  
คู่มือการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสำหรับผู้เสนอโครงการ  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๙๓ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน มิ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๘๐ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๔ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลการขึ้นทะเบียนผู้ปลกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๖/๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๕ ลว.๑๑ก.ค.๕๖เรื่อง แต่งตั้งคฯะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลการตขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง)ปี ๒๕๕๖/๕๗  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๑๑ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพ และวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อปท.ภายในจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/พิเศษ ลว. ๙ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้บริหาร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๗๐ ลว. ๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line ๑)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๓ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๒ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๕๕๕ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ทุนรัฐบาลสิงคโปร์  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๔๓ ลว. ๑๐ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๓๗ ลว. ๙ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๒๙ ลว. ๙ ก.ค. ๕๖ เรื่อง อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๒๘ ลว. ๙ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลต่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ประจำเดือน มิ.ย.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๑ ลว. ๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๔๑๘ ลว. ๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานผลการจัดเก็บรายได้  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๒๒ ลว. ๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๐๒๙ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๔๑๑ ลว. ๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๒ ลว. ๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๗๕ ลว. ๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C. (ระดับ ๓ ท่าน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๑ ลว. ๔ ก.ค. ๕๕ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) พ.ค.56  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๒ ลว. ๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) พ.ค.56  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๘๑ ลว. ๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๘๙๓ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท.  
(นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๗๓ ลว. ๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ (ฉบับจริง)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๔๗๕ ลว. ๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Good Governance and Management of Rural Development Programme  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๔๗๔ ลว. ๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๐๔ ลว. ๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผูั้้ปฏิบัติ "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๐๕ ลว. ๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้่านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๕  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี