ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๔๖ ลว ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวด ๔   ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๔๕ ลว ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามาตรฐานของกรมอนามัย  ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๘๕ ลว ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๔๒ ลว. ๑๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๙๐๖ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา  
(ทต.หัวถนน) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๖๙ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน ชองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(อบต.หนองเสือช้าง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๖๖ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๗ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ประจำงวดที่ ๒ (เม.ย.-ก.ย.๕๖)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๕๖ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๖๒๙ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง (แก้ไข)  
(อบต.หนองหงษ์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๘๘ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(อบต.บางนาง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๘๙ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(อบต.ไร่หลักทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๒ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทม.สัตหีบ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๓ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทต.บ่อทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๕ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(อบต.หนองอิรุณ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๔ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(อบต.บ้านช้าง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๔ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทต.เขาชีจรรย์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๖ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๕๕ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๗๑ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๘๓ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๒๒ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๔๒ ลว. ๑๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต้ะ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๕ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๒๖ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การถ่่ายสำเนาบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๑๘ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๐๐ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๖๒๙ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๑๑ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
(นายอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๒๑ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๒๐ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๗ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๑๙ ลว. ๑๓ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุขัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๑๐ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๕๒ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๕๓ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประัชาสัมพันธ์การสมัครผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๘๘ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง  
(ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๘๙ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๒๗ ลว. ๑๓ มิื.ย. ๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๒๓ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองจากนายกรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๗๐ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๙๒ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๕๐ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๖ (หลักสูตร ๕ วัน)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๑๕๐๙ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ๕๖ ครั้งที่ ๑/๕๖  
(อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๒ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๕๑๒ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๐๗ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมือง  
หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  
(อบต.พลูตาหลวง แสมสาร) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐ ลว.๑๐ มิ.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑  
(อบต.เขาคันทรง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๕๘ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๘๕๑ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๖ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๖๑ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครูสวัสดิการครูผู้ดูเด็ก พ.ค. ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๐๔ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๕๕ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ เพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๒๖ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๒ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ ปีการศึกษา ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๑ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๙ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๒๕ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอีัยดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๒๗ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๑ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ ๕ ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๐ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ ๕ ๒๕๕๖  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี