ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๐๖๓ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๖๐ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๕๗ "รายได้ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง"  ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๙๓๕ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๑ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๓๑-๓๓  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๒ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๙๓๓ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว.๔๓๐๘ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๓๐๗ ลว. ๑๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๓ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติืในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๖๙ ลว. ๑๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๕๖ ลว. ๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๔๕ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินบำนาญ เงิน ช.ค.บ.สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ ข้าราชการครู  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๔๒ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๔๑ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๕๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๕ ลว. ๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๕๑ ลว. ๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๗๖ ลว. ๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๒๖๔๘ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๒๖๗๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๙ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๗ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๖ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต้โครงการ "๑๒๐ ปี การฝึกหัดครูไทย ถวายองค์ราชัน ธ ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๑๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดตั้ง การรวม หรือการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๔ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๕ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๖ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๕ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๒๔๙ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการพนักงานครูของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๗ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๔ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๔๙ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตาม พรบ.โรงงาน ๒๕๓๕ ให้แก่เทศบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๓๒ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณของ อปท.ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๖๐๙ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๒๕๐ ลว. ๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๒๓๘ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีัมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๕๗๗ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๖ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๕ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๔๓ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๕๐๐ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๕๐๑ ลว. ๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๓๕ ลว. ๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๓๓ ลว. ๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อซีดีรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๓๒ ลว. ๕ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อซีดีรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๑๕ ลว. ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเรียนปริญญาโท จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๑๖ ลว. ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเรียนปริญญาโท จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๗๐ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกั  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๓ ลว. ๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔/๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๑๔๙๗ ลว. ๓๐ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉ.๓) ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๑๐ ลว. ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอสม. (อบจ.ชบ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๕๐๘ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน (ทต.เกาะสีชัง)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๕๐๖ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทต.นาป่า)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๕๐๔ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำเอกสารกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๗๐ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ประชาชน" ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๑๖๙ ลว. ๑ พ.ย. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค.๕๓ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๗๒ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหากกรณีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๒๐๙๖ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๒๖๐๙๗ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคารของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๐๖๙ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๕๐๓ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ทุนรัฐบาลไปอบรม ณ ต่างประเทศ (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง-เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๑๖๔ ลว. ๓๑ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี