ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  เรื่อง การส่งแบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ  ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๓๓ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาระบบประปาชุมชน"  ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๕ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ    
 

     
 
  (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๒ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซีฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๙๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector : FSI) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม "โครงการ มสด.ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมืือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าลายดอกเพื่อรักษาเอกลักษณ์จังหวัดชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๙๐ ลว. ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอรืเน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต.  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๖ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง มอบหนังสือคู่มือบริหารจัดการน้ำประเทศไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งให้ อปท.สำรวจถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระบบทะเบียนผู้ขอรับบำนาญ  
(อบต.บางนาง) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๖๙ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๐๘๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๐๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๔ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๕ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง มอบหนังสือคู่มือบริหารจัดการน้ำประเทศไทย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๙๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๖ เงินทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งาดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๗ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารในระบบอินทราเน็ต สถ.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๘ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ท้งถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๔ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ และนโยบายเร่งด่วน  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ ลว. ๒๒ มี.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างการรอลงนาม)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๕ ลว.๒๒ มี.ค.๕๖เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครูเงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก มี.ค.๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๘๐ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๒ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๖๕ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๕ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมขาติและสาธารณภัย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๔ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการคัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๘๗ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๙๙๕ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖  
(อบต.พลูตาหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๒ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๙๐ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๗๙ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ และสำรวจข้อมูลความประสงค์ของ อปท.ที่รับถ่ายโอนสายทางจากส่วนราชการ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๒ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท.ประจำปี ๒๕๕ต  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๖๐ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทสชั้นสูง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๗ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๖ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๔ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ก.พ. ๕๖ ให้กับ อปท.  
(ทต.อบต. ทุกแห่ง) เรื่อง ขอแก้ไขแบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕ต งวดที่ ๒ จำนวน ๖ เดือน (เม.ย-ก.ย.๕๖)  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๕๕๙๕ ลว ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่๑)๒๕๔๗ ของ ทน.ภูเก็ต  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๗๘๖ ลว. ๑๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก เป็นวันสำคัญแห่งชาติ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๔๔ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๙๖ ลว.๑๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๓ ลว. ๑๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๕๔ ลว. ๑๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การนิเทศงานและตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๖๙ ลว. ๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๕๐ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๔๖ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการศึกษาเรียนรู้กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิืจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๒๘ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖  
(ทน.ทม.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๒ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๐๗ ลว. ๑๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๓ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๓ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๑ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี