ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๐๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มิสิทธิคัดเลือกเพื่อเเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ   ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗    
 

     
 
  (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๑ ลว. ๒๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๙ ลว. ๒๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๘ ลว. ๒๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๗๔ ลว. ๒๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการจัดหารถยนต์ฉุกเฉิน กู้ภัย เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๗๑ ลว. ๒๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๗๒ ลว. ๒๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือกีฬาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗ ลว. ๒๒ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗ ลว. ๑๘ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานตัวเข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๙๓ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ๒๕๒๖ (หนังสือนำส่งอยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๗๘ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
(ทต.คลองตำหรุ ทต.ดอนหัวฬ่อ และทต.ห้วยใหญ่) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๕๔๙ ลว. ๒๒ ม.ค. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์เป็นผู้แทนศูนย์สอบ ประจำสนามสอบ (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๒๒ ลว. ๒๒ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๑๘ ลว. ๒๒ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๓๐๘ ลว. ๒๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๑ ลว. ๒๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึดษาท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๔๗๐ ลว. ๒๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๑๘๐ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๔๖๖ ลว. ๒๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) (เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๖ ลว. ๑๘ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๕ ลว. ๑๘ ม.ค.. ๕๖ เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตราการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว.๑๒๖๘ ลว. ๑๗ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๑๐ ลว. ๑๘ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๗๔๙ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้แก่ อปท  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๗ ลว. ๑๘ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภฎสวนดุสิต Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๒๕๒ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๙ ลว. ๑๙ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง "รวมแรงใจไทยรักษาน้ำใสทุกคูคลอง"  
(ทต.คลองตำหรุ ทต.ดอนหัวฬ่อ และ ทต.ห้วยใหญ่) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๓๕๖ ลว. ๑๗ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๘๐ ลว. ๑๗ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๙๖ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานท้องถิ่น ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๒ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรืพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร.ร.ในสังกัด อปท.  
(ทต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๒๐๐ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรีในระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท. (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๔๙ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดแผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ ลว. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๓๓ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๒๓๙ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (๑ ต.ค.๒๕๕๕)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๔๑ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ๒๕๓๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๙๘ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การคดเลือกสตรีดีเด่นสาขาการพัฒนาชุมชน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๔๐ ลว. ๑๖ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๐๓๖ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฌฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๖๔ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมเร่งรัดแผนการสร้างพลังสังคมและพลังเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๒๓๔ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การสนับสนุนการจัดประชุมเชองปฏิบัติการ "เวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๘๘ ลว. ๑๕ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๗ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลความต้องการอัตรากำลังของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๓๘ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง รายงายการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๐๐๐ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งยอดรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๕๗ ลว. ๑๔ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๙๖ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  
(ทต.อบต.) เรื่อง การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาด้านการพัฒนาชุมชน (หนังสืออยู่ระหว่างการลงนาม)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๔ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๙ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๓ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๕ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมการบำบัด ฟื้นฟูยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๐๒ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๗๕๙ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเิพิ่มเติมฉบับที่ ๙)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/๗๕๑ ลว. ๑๑ ม.ค. ๕๕ เรื่อง ขอข้อมูลการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV ของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔ ลว. ๙ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) พ.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๔ ลว. ๙ ม.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) พ.ย.๕๕  
(เพิ่มเติม ทม.บ้านสวน) ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๙ ลว. ๗ ม.ค. ๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๑  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี