ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๗๒ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๔๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๖ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบาย    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๙๕๙ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๗๒ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๗๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๒๕ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๒ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๑ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๔ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด อปท  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๓ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด อปท  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๑๙๑๘ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๘๕/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๓๔ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๑๙๑๙ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่ิอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๖๗ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง ข้้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๖๖ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๖๙ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ และรายชื่อผู้บริหาร อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๖๘ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ และรายชื่อผู้บริหาร อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๑๖๒๖ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๖๒๗ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๘๔๓ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญสถานศึกษาพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๘๔๒ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๔ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๖ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๓ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๒ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๐๗ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูล อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๒๑๕๗๓ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๖๐ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงิยรายได้ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๖๕๗ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๖๑ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๒ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่องแก้ไขประกาศและหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๑ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่องแก้ไขประกาศและหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๕/๑๕๙๐ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๕๙ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๖๔๙ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๓๙๑๖ ลว ๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (กำหนดให้วันที่ ๒ ม.ค.๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๙ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๘ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๖ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๕ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๔ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๓ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว๓๘๖๔ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๑ ลว.๒๒ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าใช้เว็บเพจสำหรับรวบรวมข้อมูลระเบียบกฎหมาย แนวทางขั้นตอนและการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๔ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๕ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๖ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๘๖๓ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๘ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๔ ลว.๒๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๗๖ลว.๒๑ต.ค.๕๗เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่การนำเข้าข้อมูลการเลือกตั้ง  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๕๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๑/๒๑๓๔๐ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๑๓๑๘ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อ อบต.และเทศบาล  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๖ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลระบบประปาของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๗ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลระบบประปาของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๖๕ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๖๔ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๑๑๖๓ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง และกำหนดเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการอบจ.ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๒ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครบรอบ ๑๒ ปี  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี