ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  เรื่อง การส่งแบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ  ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๓๓ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาระบบประปาชุมชน"  ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๕ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๘ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๙ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๔ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๕๐ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๖ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับที่ มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๑๑๔ อัตรา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๕ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง  
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๙ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๙๔ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ ๙ ๒๕๕๙  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๔๒๐๓ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๖ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๗ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๘ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๓๕ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๑๗ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๘๙ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๐๓ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๕ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๙๒ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๙๑ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๓๑ ลว ๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๓๒ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งให้ทบทวนโครงการสนับสนุน อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๒๘๓๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๘ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๕๙  
(ทม.หนองปรือ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๗ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๕๙  
(ทต.หนองปรือ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๗ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๔๑๑๖ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๒๐ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๘ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชลบุรี ๕๗-๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๗ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชลบุรี ๕๗-๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๐ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๒ลว.๑๑ พ.ย.๕๗เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอปท.การบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๖ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๘ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๓ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๒๐ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๑๙ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๙ ลว ๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๘๔ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ต.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๕ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาศที่ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๘๒ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจความต้องการงบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๔ ลว ๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 ที่ขาดคุณสมบัติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๐๘ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๒๗ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวด ๑  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๓๑ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๓๔ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๗๙ ลว.๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครู  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๒ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่เทศบาล อบต.และเมืองพัทยา  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๔๑๑๑ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน อปท.เล่นการพนันหรือเสพสุรา  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๕๑๙ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๗ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๖ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๔ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๓ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๙๗ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๙๖ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๐๙๕ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ต.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๕๓๐ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี