ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ ลว.๑๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๐๒๒ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม  ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๗๘ ลว.๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๕๗    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๐ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน พ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๗๖ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๖๗ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๖๖ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๑๙๒๑ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ  
ชบ๐๐๒๓.๕/๙๙ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา งวดที่ ๒ เม.ย-มิ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๒๘ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี ๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๕ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๙๒๒ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๖ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท.ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๗ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๒๗ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๓ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๔ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๗๖ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๗ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ ๐๐๒๓./ว ๙๒ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้กฏอัยการศึก ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๓ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๙๖ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๗๒ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๙๕ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับจัดการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๗ ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๓ ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์และโปสเตอร์ตามโครงการจัดทำสื่อ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล"  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔๘ ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๒ ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์และโปสเตอร์ตามโครงการจัดทำสื่อ "พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๔ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมารบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๑๙ ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๐ ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๗๙๙ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕/๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๒ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๕๗ โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๒๕ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง เชิญประชุมการติดตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของ อปท.(e-Plan) ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๙๗๗ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง เชิญประชุมการติดตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของ อปท.(e-Plan) ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๑ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
(หัวหน้ากลุ่มงาน, ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๒๖ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๒๗ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ)เรื่อง ขอเชิญประชุมการติดตามการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอปท.ปี ๕๗ (หนังสืออยู่ระหว่งเสนอ)  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๙๙๔๔ ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๙๙๔๓ ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๑๘๔๙ลว.๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๘๒๐ ลว.๓๐ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗  
แบบ ๓ แบบรายงานผลการสอบถามประชาชน (พึงพอใจ) ประจำปี ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๗๐๙ลว.๒๙พ.ค.๕๗เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้อปท.ทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าความจำเป็นพื้นฐาน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๐๘ ลว.๒๙ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นค่าความจำเป็นพื้นฐาน (ปัจจัย ๔)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๗๐๔ ลว.๒๙ พ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๗๐๕ ลว.๒๙ พ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๑๓ ลว.๒๙ พ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๘๙ ลว.๒๙ พ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๙๖๑๘ ลว.๒๘ พ.ค.๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๖๑๕ ลว.๒๘ พ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๗๐๓ ลว.๒๙ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๖๑๗ ลว.๒๘ พ.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๙๖๑๖ ลว.๒๘ พ.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๘๘ ลว.๒๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือน พ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๕๐๗ ลว.๒๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือที่กรมเจ้าท่าก่อสร้าง  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๙๙ ลว ๒๘ พ.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำที่ค้างจำหน่าย  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๕๐๖ ลว.๒๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้สะเต็มศึกษาและกิจกรรมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๙๕๐๕ ลว.๒๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๘๓ลว.๒๒ พ.ค.๕๗เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสวัสดิการ ค่าใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงิน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๘๖ ลว.๒๖ พ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑ ลว.๒๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ๒๕๕๗ (คณะที่ ๓)  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี