ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๙ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๕๘ )  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๙ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย  ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๒ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๓     
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๘๔๘ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีทองคำผันผวน)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๙๕ ลว.๒๓ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป:สำหรับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๘๔๒ ลว.๒๓ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๔๑ ลว.๒๓ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การประดับธงตราสัญญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๑๗ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๑๘ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๗๑๖ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้สอนวิชานาฏศิลป์สังกัด อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๓๘ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๓๙ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๔๐ ลว.๒๒ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learnig) ในปีงบประมาณ ๕๘  
เรื่อง การส่งแบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๓๓ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาระบบประปาชุมชน"  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๕ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๔ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๒ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน"  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๙๑ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๙๐ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๖ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศการตั้งคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัด  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๗ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๗๗๔ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๘๙ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งวดที่ ๒  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๕๐๑ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๙๒ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ให้ผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่ิรับการบรรจุแต่งตั้ง ลำดับที่ ๑๖๓-๒๒๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๐๓ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๗ เรื่อง หารือการรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้งการจ้างพนักงานจ้างกรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ ๔๐ ตามมาตรา ๓๕  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๗๗๓ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมิน รอบ เม.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๕๒ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๗ เรื่อง เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ (แก้ไข)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๘๘ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๗ เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๕๓๕๓ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๗ เรื่องการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๕๓๕๑ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ๕๗ ครั้งที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๐๕ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่สมกัน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ ๒๕๕๘  
เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรผู้สอนวิชานาฏศิลป์สังกัด อปท.(อยู่ระหว่างเสนอการลงนาม)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๕๐ลว.๑๗ธ.ค.๕๗เรื่อง การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของอปท.ซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๔๘ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๘๒๘ ลว.๑๕ ธ.ค.๕๗ เรื่อง บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอนุบาลจนจบขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๑๕๐ลว.๑๕ ธ.ค.๕๗เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๕ พ.ศ.๕๕ เรื่อง การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๒๕ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลผู้ประกอบการกิจการจดทะเบียนพาณิชย์  
ชบ๐๐๒๓.๕/๔๗๐๖ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลผู้ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๙๒ ลว.๑๕ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๖๙๑ ลว.๑๕ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปีงบประมาณ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๘๗๙ ลว.๑๕ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประสานการประชุมเจ้าหน้าที่ อปท.ด้านงานสภาเด็กและเยาวชน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๘๒๗ ลว.๑๕ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประสานการประชุมเจ้าหน้าที่ อปท.ด้านงานสภาเด็กและเยาวชน  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๒๖ ลว.๑๕ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๒๕ ลว.๑๕ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน ธ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๘๗๘ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖๖๐ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๘ (หลักสูตร ๕ วัน)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๗๓ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๕๗-๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๗๒ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๕๗-๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๖๕๙ลว.๑๑ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหนับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้ง๑  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖๕๘ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๘๗๖ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๘๗๙ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการนำร่องให้ความรู้ด้านการส่งเสริมเคารพสิทธิผู้อื่นในโรงเรียน ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเร่งรัดให้ อปท.ตรวจสอบการดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาล และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๒๓ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๘๖๙ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๒๔ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดเทศบาลและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๔๗๓๘ ลว.๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
ชบ๐๐๒๓.๕/๒๔๘๗๒ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง พรบ.หารหลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๔๘๗๓ ลว.๑๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๘๐๖ ลว.๙ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๘๒๒ ลว.๙ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (เพิ่มเติม)  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี