ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๙ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘  ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๖ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง"การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยากร"  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๔ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่ อปท. ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๑๓ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ในงานวันสตรีสากล ปี ๒๕๕๘  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๘๑๖ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนน จากกรมทางหลวงชนบท ปี พ.ศ.๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๑๔ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ อปท.  
(ทถอ.) ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๒ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การรายงานผลเร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปีพ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๕๕๒ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเขิญเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเหล้า พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕ ลว ๑๘ ก.พ.๕๘ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๔ ลว ๑๘ ก.พ.๕๘ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ทถอ.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก(Active Beach)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๗ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการเขตพัฒนาท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๑๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง คู่มือผู้ซื้อรับใบอนุญาต มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ โต๊ะเรียนและมอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ เก้าอี้เรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๑๕ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๑ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  
ชบ๐๐๒๓.๒/๓๒๗๔ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิม  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๘๘ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๓๔๓๓ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๗ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๔๒๕ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๘ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒๔ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาสาธารณะของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๙ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๒๗ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๓๖ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๔๐ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๔ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๔ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๖ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครือข่ายการจำทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๕ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๖ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๒๕ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคใต้  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๓ ลว.๑๒ ก.พ. ๕๘ เรื่อง รองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)มอบนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสคร์การพัมนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๕๒ ลว.๑๒ ก.พ. ๕๘ เรื่อง การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๕ ลว.๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือราบงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๔๐ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๔๓ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๙๒ ลว ๑๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๐๓๔ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การขอความเห็นชอบจัดตั้งฝ่าย กรณีให้ความเห็นชอบย้อนหลัง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๙ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๘ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดระบบและโครงการเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๗ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุม "เวทีฟื้นหลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๓ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว๖๑๙ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๓๓ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การประกวดแผนการสอนเรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ" ด้วยสื่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๘ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การประชุมเสวนาการบูรณาการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๖ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๕ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(กรณีราคาทองคำผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๙๓ ลว ๑๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๔๕ ลว ๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลืกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกรฯ  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๒ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง การดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอยฯ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง การดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๗ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
(ทถอ.)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๓ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจกจ่ายสมุดคู่ฝาก "ออมทรัพย์ขวัญถุง"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๖ ลว ๖ ก.พ๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้ง ๑  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๗๕๗ ลว ๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๕๑ ลว ๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๔ ลว ๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ รุ่น ๑/๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๒ ลว ๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี