ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๑ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน ประจำปี ๕๗ (หลักสูตร ๓ วัน)รุ่น ๓๔  เรื่อง การรายงานข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๗ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗    
 

     
 
  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๒ ลว.๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๑ ลว.๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๕๙ ลว.๖ส.ค.๕๗ เรื่อง ยุบรวมโครงการฝึกอบรมเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรอปท.รุ่น ๒๒  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๗๗ ลว.๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนและสมัครโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล ๕"  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๘๒ ลว.๖ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนางสาวมาลินี แสงอรุณ สังกัด ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ช่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๐๕๙ ลว.๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๐๑๕๐ ลว.๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘๑ ลว.๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๘๗๖ ลว.๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๒๕ ลว.๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (แก้ไข)  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๒๔ ลว.๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๔๗๖๐ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๗๘ ลว.๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อชมเชยครูที่ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี ๕๗  
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๕๑๖ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๔๕ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๗๔๑ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๗๓ ลว.๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เพิ่มเติม  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๑๖๒ ลว.๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท.ครั้งที่ ๓/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๖๘๐ ลว.๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๗๗ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๖๗๘ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔๑ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๓  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๘ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๓  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๕ ลว.๓๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๖ ลว.๓๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๖๒ ลว.๓๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ ๑๑๔๙ ลว.๓๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพบุตรชายของนางพาขวัญ กิติสาระกุลชัย  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๔๖ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๔๕ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๘ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๘"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๗ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๘"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๕๑๘ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว๒๖๓๕ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือช่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๙ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๙ลว.๒๙ก.ค.๕๗ เรื่อง การพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๑๕ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ)  
ชบ๐๐๒๓.๕/๒๖๐๖ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๖๘ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ๕๗ (อปท.)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๕ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๓ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการกรณีพิเศษเพิ่มเติม  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๑ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๒ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๐ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๙๘๒ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี ๔๙-๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๗ ลว.๒๘ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๘๘ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๗ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๕ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๕ ลว.๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.๓)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๖ ลว ๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉ.๓) ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน มิ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๕๗๙ลว.๒๔ก.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๑๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๔ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๑๕๗ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ รุ่นที่ ๖/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ ลว.๑๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๐๒๒ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๗๘ ลว.๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๑๙ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๑๘ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี