ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

     
 
  (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๒๒๗ ลว. ๑๓ มิื.ย. ๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้ง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๒๓ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองจากนายกรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๗๐ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๙๒ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๕๐ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๖ (หลักสูตร ๕ วัน)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๑๕๐๙ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ๕๖ ครั้งที่ ๑/๕๖  
(อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๒ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๕๑๒ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๕๐๗ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมือง  
หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ เรื่อง การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง  
(อบต.พลูตาหลวง แสมสาร) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๐ ลว.๑๐ มิ.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑  
(อบต.เขาคันทรง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๕๘ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๘๕๑ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๖ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๖๑ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครูสวัสดิการครูผู้ดูเด็ก พ.ค. ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๐๔ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๕๕ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ เพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๒๖ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๒ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ ปีการศึกษา ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๑ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๙ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๒๕ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอีัยดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๒๗ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๑ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ ๕ ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๐ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ ๕ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๓ ลว. ๑๑๒๘๓ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้่าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๙ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Trainers Training on Slef Help Groups Formation, Growth and Sustenance  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๘๖ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๑๓๘ ลว. ๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๙๑ ลว. ๑๐ ม.ย. ๕๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๓๘ ลว ๑๐ มิ.ย.๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๓๗ ลว ๑๐ มิ.ย.๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๘ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การนำส่งเิงินรายได้ให้กับ อปต. ประจำเดือน พ.ค. ๕๖  
(ทต.หนองซ้ำซาก) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๑๔๐ ลว. ๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๕๖ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  
(ท้องถิ่อำเภอทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๘๒๙ ลว. ๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๘๓๐ ลว. ๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต้ะ)  
เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และค่าก่อสร้างลานกีฬา  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๘๓๙ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอทราบความค้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐๒๕ ลว. ๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๕ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๖  
ชบ.๐๐๒๓.๓/๑๐๙๕๖ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์" หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๗๑ ลว. ๓๑ พ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๘๓๘ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุจากป้าย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๓๕ ลว. ๔ ม.ย. ๕๖ เรื่อง การสนับสนุนการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๒๖ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ ๕๖-๕๙  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๒ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๑๕ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๖ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๔ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน เม.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๕๕๗ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ ๙ มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๐๑ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๐๒ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหนับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน  
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๒๒ ลว. ๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรา่ยได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๔๙ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๔๕ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การควบคุมป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๐๖๒๘ ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒๕๕๖  
ชบ.๐๐๒๓.๓/๑๐๔๓๖ ลว.๒๗ พ.ค.๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท.  
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด ๒๕๕๖  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี