ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๔๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ(หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๕ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘  ชบ๐๐๒๓.๑/๑๘๐๓ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘    
 

     
 
  (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๖๘ ลว. ๒๓ พ.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานในเรื่องสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๗๕ ลว. ๒๓ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานในเรื่องสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๘๕ ลว. ๒๒ พ.ค. ๕๖ เรื่อง หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๕ ลว. ๒๒ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย ๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๙๒ ลว. ๒๒ เม.ย. ๕๖ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย ๕๕-๕๙  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๘๗ ลว. ๒๒ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมในโรงเรียน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๙๐ ลว. ๒๒ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๘๘ ลว. ๒๒ พ.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๗๘๕ ลว. ๒๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๗๕๕ ลว. ๒๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๙๔ ลว. ๒๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๙๔ ลว. ๒๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกรางวัล อปท.ดีเด่นการป้องกันการทุจริต ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๒ ลว. ๒๐ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๗๘๔ ลว. ๒๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้บริหาร อปท.ในการรวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๔๕๖ ลว. ๑๙ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น ๒๕๓๔  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๗๑๖ ลว. ๑ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๗๒๑ ลว. ๑๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๕๘๑ ลว. ๑๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๕๘๐ ลว. ๑๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง แนวทางดำเนินโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๕๘๓ ลว. ๑๗ เรื่อง การติดตามรับชมการเปิดโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๑ ลว. ๑๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๕๗๗ ลว. ๑๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๒๒ ลว. ๑๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๕ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฌแพาะกิจสำหรับศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๗๐๓ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๔ ลว.๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๔๖๔ ลว. ๑๖ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบ่อขยะและสถานที่รวบรวมคัดแยกขยะในพื้นที่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๓๘ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทชึ้นไป  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๓๗ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth Initative against Drugs ปีที่ ๒  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๓๙ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๔๖๓ ลว. ๑๖ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัด อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๔๖๒ ลว. ๑๖ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๔๖๑ ลว. ๑๖ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๙๓๓๒ ลว.๑๕ พ.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลการรับจำนำทรัพย์ประเภททองคำและนากล้วนของสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๓๓ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๖ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๕ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๙ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การประดับธงตราสัญญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ต.ค. ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๒๙ ลว.๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การนิเทศและการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๒๘ ลว. ๑๕ พ.ค ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๖ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๘ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูล "แบบสำรวจ กสทช." ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (Info)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๗ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเข้าใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๒๖ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๒๔๘ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของ ทม.ลำพูน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๒๕๐ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๙๘ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู พนักกงานครู  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๓ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน LED Expro Thailand 2013  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๖๙๗ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๒๔ ลว. ๑๕ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการแก้ไขรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีเร่งด่วน ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๙๐๘๕ ลว. ๙ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๑๕๙ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๔ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่น ๔ ๑๔-๑๘ พ.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๘๖ ลว. ๙ พ.ค. ๕๖ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้มสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ ๒๕๕๖-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๘๘ ลว. ๙ พ.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๑ ลว. ๙ พ.ค. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๖๗๗ ลว. ๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๕๔ ลว. ๙ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๕๕ ลว.๙ พ.ค.๕๖ เรื่อง คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๘๙๗๙ ลว. ๘ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี