ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๖ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจให้แก่ อปท.  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๒๗ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (เอกสารอธิบายเพิ่มเติม) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช. ฉ.๑๐๔/๕๗    
 

     
 
  (ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๙๖ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ตลอดปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๙ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๘ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับประเมินวิทยฐานะ รอบเดือน ต.ค. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ก.พ.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงิน ช.ค.บ. สวัสดิการข้าราชการบำนา่ญครู ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๗๐ ลว. ๒๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท. ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๘๐ ลว. ๒๐ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๘๑ ลว. ๒๐ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๑ ลว. ๒๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๒ ลว. ๒๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓ ลว. ๒๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๕๕
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๑๙ ลว. ๒๐ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๙ ลว. ๒๐ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๒๐ ลว. ๒๐ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๕ ลว. ๑๙ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๔ ลว. ๑๙ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๗ ลว. ๑๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๖ ลว. ๑๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๘๑ ลว. ๑๙ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๗๔๗ ลว. ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๑ ลว. ๑๙ ก.พ. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดดำเนินการรายงานข้อมูลแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๔ ลว. ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๓๓ ลว. ๑๙ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๖๓๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๔๑๓ ลว. ๑๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การแจกจ่ายหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๓ ลว. ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๔๑๑ ลว. ๑๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การแจกจ่ายหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๖๗ ลว. ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๗๔๕ ลว. ๑๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเดินทางไปร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๔ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๐ ลว. ๑๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๙ ลว. ๑๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๖๘๕ ๑๕ ก.พ. ๕๖ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๐ ลว.๑๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
รายชื่อครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. ที่เข้ารับการอบรมในวันที่ ๑๕-๑๖ ก.พ. ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๔๑๐ ลว.๑๔ ก.พ.๕๖ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา (เพิ่มเติม) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๓๙ ลว.๑๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การสำรวจรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๑๒ ลว. ๑๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม และนิทรรศการ ในงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๗๕ ลว. ๑๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘ ลว. ๑๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การสำรวจรายชื่อข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๖๕ ลว. ๑๔ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๒๖๕ ลว.๑๒ ก.พ.๕๖ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสุตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้่นการบริหารงานบบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๗๘ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๗๙ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๒๘ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.  
(ทต.ดอนหัวฬ่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๓๙ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๖๔ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การปรับแบบพิมพ์ระเบียบผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๗๗ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๓ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๕๑ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง นโยบายเน้นหนักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๖ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๔ ลว. ๑๑ ก.พ. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดเจ้า่หน้าที่เข้าใช้งานในระบบบัญชี e-LASS  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๖ ลว. ๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เข้าร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖ ลว. ๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๙๒ ลว. ๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕ ลว. ๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้ อปท.  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี