ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๔๖ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๗  ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๔๕ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๗  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๘ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๘"    
 

     
 
  (ทต.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๖๐๘๐ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่  
(ตัวจริง) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๙๙ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจป้ายประชาสัมพันธ์  
(ตัวจริง) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๙๘ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง สำรวจป้ายประชาสัมพันธ์  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๙๐๔ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๙๐๕ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๙๖ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง คัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  
(ทม.ศรีราชา) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗๙ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๙๑๙ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๙๑๘ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๓๕๕๙ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท.  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๗๓ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา)  
(ทต. อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๖๐๓๙ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๙๗๐ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพของ อปท.ในการดำเนินภารกิจด้า่นสถานีอนามัย  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๓ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลบัญชีครัวเรือนตาม "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC" จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว ๔๙๐๓ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนัุกงานสถานธนานุบาล ๒๕๕๕  
ชบ๐๐๓๗.๓/๒๕๙๖๖ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๕เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด และแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๙๖๒ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอตามรายชื่อ) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๙ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๗๘ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การมอบทุนการศึกษานักเรียนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  
(ท้องถิ่นอำเภอ เมืองชลบุรี บ่อทอง บางละมุง บ้านบึง เกาะสีชัง) ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๑ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๘๐ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.,อบต.)ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๗ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง คู่มือประกอบการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๑๐๐ และ LTAX GIS)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๔ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
(ทต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๔ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๓๗๓ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๓๐ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒๕๔๒  
(ทต.,อบต) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๘๘๑ ลว. ๑๙ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ๒๕๕๕ เรื่อง "ท้องถิ่นไทยก้าวไกลไปสู่อาเซียน ปี ๒๕๕๘"  
ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ก.พ. ๕๖  
(ทต.,อบต) ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๘๓๗ ลว. ๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ปี ของ อปท.จังหวัดหนองคาย  
(ทต.,อบต) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๘๒๙ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๕ เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อปท.  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๘๗๐ ลว.๑๘ ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสุตร "การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๘๗๑ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๔๘๕๙ ลว. ๑๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ งบเบิกแทนกัน  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๖๘๗ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
(ทม.ชลบุรี) ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๕๔ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ทต.,อบต.)ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๖๙๐ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
(ทต.,อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๖๘๔ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉ.๒ ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๗๕๙ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕  
(ทต.,อบต.)ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๔๘๕๐ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๕๒ งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๒๕๖๘๖ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๕๗ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ ๙/๒๕๕๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐๑ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ รุ่นที  
(หนังสือนำส่งที่รอการนำเสนอ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๕) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว๒๕๖๕๘ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
(เมืองพัทยา เทศบาลทุกแห่ง) ส.ท.อ.(ว) ๔๐/๒๕๕๕ ลว.๖ ธ.ค.๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก  
(ทต.และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๕๒๕ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๖๘๓ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)  
(ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๗๕๕ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการ สถ.เข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร ๑ ปี)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๒๐๐ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอส่งบัญชีรายชื่อสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทยในเขตจังหวัด (อปท.ตามบัญชีแนบท้าย)  
(ทต.และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๗๔๙ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เงินช่วยเหลือครู เงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ สวัสดิการข้าราชการครู  
(ทต.และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๘ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
(ทต.และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๙ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ความพิการ  
(เทศบาลตำบล) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๕๒๒ ลว. ๑๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การคัดเลือกกรมการผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ท.จ.ชลบุรี)  
(ทต. และอบต.) ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๔๗๐๘ ลว.๓๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๗๔๔ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๗ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๔๒๓ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาชีพท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๔๒๖ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ร.ร.ในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๗๖๗ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๔๒๑ ลว. ๑๒ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัีย  
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (หนังสือส่งอยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี