ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๘๑๑๒ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๑๑๐ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๙ ลว.๑๑ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๐๓๙ ลว.๑๐ ก.ย.๕๖ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๖ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๗ ลว.๑๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๘ ลว.๑๐ ก.ย.๕๖ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๓๘ ลว.๑๐ ก.ย.๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๘๐ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๗๙๓๑ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น ๒๕๓๔  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๔ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๓๐ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๒๙ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การรวบรวมผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และผลงานการประกวดโครงการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๔ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการเกษียณอายุและพนักงานสถานธนานุบาลที่พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๗๗ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา่ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖๙ ลว.๓ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๗๐ ลว.๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๗๑ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๖๑ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ ๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๘๗๒ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๔ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๖๐ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๔๗ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๓ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
(ทม.บ้านบึง อบต.บ้านเซิด)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๒ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๕๘๐ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๖๖๑ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๔ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๕ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๔๖ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง ๓ ปี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๖๐ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๓๖ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๑ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๙ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง แผนการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เดือน ต.ค.๕๖-ก.ย.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๙ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๖/๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๔๐ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๐ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑๕๘ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๔๕ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๔ ลว.๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leader'Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๖ ลว. ๒ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๘ ลว.๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๑๗ ลว.๓๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๖ ลว. ๒ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๑๕ ลว.๓๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและระดับจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖๑ ลว.๒ ก.ย.๕๖ เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๑๐ ลว.๒๙ส.ค.๕๖ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๑๘ ลว.๓๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๖ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๙๗ ลว.๒๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล (ปศต.)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๒๑๐ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๕ ลว. ๒๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๔ ลว. ๒๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๗ ลว.๒๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การคืนเงินค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๓๐๖ ลว.๒๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๙๗ ลว.๒๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเ้ลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๖๒ ลว.๒๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๑๐๐ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๖ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๑๐ลว.๒๙ส.ค.๕๖ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเินินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี