ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  ชบ๐๐๒๓.๑/๒๑๓๔๐ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๐๘๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๐๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๔ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๕ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง มอบหนังสือคู่มือบริหารจัดการน้ำประเทศไทย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๙๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๖ เงินทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งาดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๗ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผู้บริหารในระบบอินทราเน็ต สถ.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๘ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ท้งถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๔ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ และนโยบายเร่งด่วน  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ ลว. ๒๒ มี.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างการรอลงนาม)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๖ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๕ ลว.๒๒ มี.ค.๕๖เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครูเงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก สวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก มี.ค.๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๘๐ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๒ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๖๕ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๕ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมขาติและสาธารณภัย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๔ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการคัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๘๗ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๙๙๕ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖  
(อบต.พลูตาหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๒ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๙๐ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๙๗๙ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๕ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมวิชาการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ และสำรวจข้อมูลความประสงค์ของ อปท.ที่รับถ่ายโอนสายทางจากส่วนราชการ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๒ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท.ประจำปี ๒๕๕ต  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๖๐ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทสชั้นสูง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๗ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๕๖ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๔ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ก.พ. ๕๖ ให้กับ อปท.  
(ทต.อบต. ทุกแห่ง) เรื่อง ขอแก้ไขแบบรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕ต งวดที่ ๒ จำนวน ๖ เดือน (เม.ย-ก.ย.๕๖)  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๕๕๙๕ ลว ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่๑)๒๕๔๗ ของ ทน.ภูเก็ต  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๗๘๖ ลว. ๑๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การกำหนดให้วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก เป็นวันสำคัญแห่งชาติ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๔๔ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๑๐๙๖ ลว.๑๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๓ ลว. ๑๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖๕๔ ลว. ๑๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การนิเทศงานและตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๖๙ ลว. ๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๕๐ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๔๖ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการศึกษาเรียนรู้กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิืจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๒๘ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖  
(ทน.ทม.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๒ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๐๗ ลว. ๑๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๓ ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๓ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๑ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๐ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอให้พิจารณายกเว้นภาษีป้ายของบรรษัทประกินสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๓๙ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๔๔๒ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่นสังกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๕๔๔๔ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๒/ว.๔๑ ลว. ๑๓ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู ที่สัึงกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๘๖๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่ิเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ลว.๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทหารราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๒๘๑ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๔๙ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย  
(ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๓๖ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลว่าด้วยการลา (ฉ.๓) ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๙๙ ลว. ๑๑ มีึ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๙ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๑๔๑ ลว. ๘ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี