ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๐๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มิสิทธิคัดเลือกเพื่อเเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ   ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๓๕ ลว. ๓ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๕๗๗ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
(ท้องถิ่น อ.พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม) เรื่อง แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๐๘ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ จำนวน ๖ เดือน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๔ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการ "อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๘๙ ลว. ๒ เม.ษ. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๙๘ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
(อบต.พลูตาหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๙๘ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒ ลว. ๒ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๙ ลว. ๒ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๒๗ ลว. ๒ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๒ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง เชิญชวนซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการตาม ข้อสังเกต/ข้อหารือ ของคณะกรรมธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฏร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๗ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๖ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพืื่่อสายใยรักแห่งครอบครัว  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๒๐๗ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS Web Online  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๘๑ ลว. ๒๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๕๗ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๖  
เรื่อง แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๗๙ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเิงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และช่วยเหลือครู สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู และเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก มี.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๓ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-plan) ก.พ.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๗ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๕ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การชำระและรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สถ.ประจำปี ๕๖  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๐๗ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๒๗ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๓๙๙ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗๔ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๖ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๕๖ (แก้ไขเลขหนังสือ)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องภิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๘๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๑๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการใช้จ่ายเงินของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๓ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๓  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๕ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท.  
(ทต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๔ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๘๔ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๘๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๙๒ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซีฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๙๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector : FSI) รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม "โครงการ มสด.ส่งยิ้มทั่วไทย ให้ครูเล่าเรื่อง"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๗๕ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมืือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๐ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายผ้าลายดอกเพื่อรักษาเอกลักษณ์จังหวัดชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๙๐ ลว. ๒๖ มี.ค.๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอรืเน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและ อบต.  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๖ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง มอบหนังสือคู่มือบริหารจัดการน้ำประเทศไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งให้ อปท.สำรวจถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท และถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๙ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระบบทะเบียนผู้ขอรับบำนาญ  
(อบต.บางนาง) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๖๙ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๐๘๓ ลว. ๒๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๐๖ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๔ ลว. ๒๐ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๕ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง มอบหนังสือคู่มือบริหารจัดการน้ำประเทศไทย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘๗ ลว. ๒๒ มี.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๙๗ ลว. ๒๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๖ เงินทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งาดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี