ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๑ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๐ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๔๐ ลว.๒๕ ต.ค.๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
(คณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๓๘๘ ลว.๒๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การขยายเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง  
(ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๓๘๗ ลว.๒๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การขยายเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๓๘๖ ลว.๒๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การขยายเวลาการยื่นเสนอโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๑ ลว.๒๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเพื่้อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๔ ลว.๒๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๐ ลว.๒๒ ต.ค.๕๖ เรื่อง ส่งหนังสือรวมคำสั่งศาลปกครองและความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๗๖๗ ลว.๑๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๖ ลว.๑๗ ต.ค.๕๖ เรื่อง กำหนดแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๘๒ ลว.๒๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๗๙ ลว.๒๒ ต.ค.๕๖ เรื่อง จดหมายข่าง @ POST ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๗๕ ลว.๒๒ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน ก.ย.๕๖ ให้กับ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๐ ลว.๒๒ ต.ค.๕๖ เรื่อง การรายงานสถิติการคลัง (รายรับ-รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๒๗๘ ลว.๑๘ ต.ค.๕๖ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่าย  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๕๐๔ ลว.๒๒ ต.ค.๕๖ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๐๘ ลว.๒๒ ต.ค.๕๖ เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๕๐๓ ลว.๒๒ ต.ค.๕๖ เรื่อง การแอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.ในการสอบแข่งขันเลื่อนตำแหน่ง และการแต่งตั้ง (ย้าย)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๖ ลว.๑๖ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๘๓ ลว.๑๘ ต.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเรียนรู้กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๘๕ ลว.๑๘ ต.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๗ ลว.๑๗ ต.ค.๕๖ เรื่อง กำหนดแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๗๔ ลว.๑๘ ต.ค.๕๖ เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๕๖  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๗๕ ลว.๑๘ ต.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๓ ลว.๑๗ ต.ค.๕๖ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๑๔๒ ลว.๑๗ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๖ ลว.๑๖ ต.ค.๕๖ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกประเภท  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๐ ลว.๑๖ ต.ค.๕๖ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailland STEM Teacher Awards)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๙ ลว.๑๖ ต.ค.๕๖ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailland STEM Teacher Awards)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๖ ลว.๑๕ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๕๗ จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๕ ลว.๑๕ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๕๗ จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๕ ลว.๑๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๗๑ ลว.๑๕ ต.ค.๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการเมืองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๕๓ ลว.๑๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๕๒ ลว.๑๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๙๑๘ ลว.๑๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๒๕ ลว.๑๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง ชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๑๖ ลว.๑๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๕๒ ลว.๑๔ ต.ค.๕๖ เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริการจัดการศึกษาของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๐๘๕๔ ลว. ๑๔ ต.ค. ๕๖ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๗๕๙ ลว.๑๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ กรณีบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบคัดเลือก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๔ ลว.๑๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การกำหนดรามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๓ ลว.๑๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดพิมพ์ใบเสร็จ ระบบออนไลน์  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๒ ลว.๑๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ "เงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข ๔"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๑ ลว.๑๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๐ ลว.๑๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๕๗-๕๘  
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (อบต.)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๕ ลว.๙ ต.ค.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผุ้ปลูกพืชเศรษบกิจ ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๖ ลว.๙ ต.ค.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๔๑ ลว.๑๐ ต.ค.๕๖ เรื่อง หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จากบัญชีสอบคัดเลือกของ อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๘ ลว.๑๐ ต.ค.๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อปท.ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๙ ลว.๑๐ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ย.56  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๒๙๐ ลว. ๑๐ ต.ค.๕๖ เรื่อง ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๔๔๙ ลว.๙ ต.ค.๕๖ เรื่อง การตรวจสอบตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๖๐ ลว.๙ ต.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๗ ลว.๙ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.งวดที่ ๓/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๔๕ ลว.๙ ต.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้งกล้องวงจรปิด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๔ ลว.๙ ต.ค.๕๖ เรื่อง โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๘๑ ลว.๙ต.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๗/๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๕ ลว. ๙ ต.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งแก้ไขรายละเอียดรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๔ ลว. ๗ ต.ค. ๕๖ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี