ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๕ ลว.๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.๓)  ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๖ ลว ๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉ.๓) ๕๗  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน มิ.ย.๕๗    
 

     
 
  (ทต.อยต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๗๘ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดส่งเอกสารขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.ชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๓ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน Power Point Template  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การใช้งานระบบไปรษณีย์อิดเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สถ.ในการติดต่อสื่อสาร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๔ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนพิการตาบอดเข้าเรียนระดับอนุบาล ร.ร.คนตาบอดกรุงเทพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๓ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนพิการตาบอดเข้าเรียนระดับอนุบาล ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๘ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๕๒๗ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๑๙ ลว. ๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๒ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔๓ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๕ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔๔ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๒๐ ลว. ๑ มีี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๑ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๐ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๖๐ ลว. ๒๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๑๘ ลว. ๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานต้านยาเสพติดของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๙ ลว. ๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๘ ลว. ๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การตรวจสอบผู้ผ่านการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือน ต.ค.๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๓๘ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๖ (วันทีี ๑๒-๑๖ เม.ย.๒๕๕๖)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๙๘ ลว.๒๘ ก.พ.๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๙๙ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ ณ ประเทศญี่ปุ่นและงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลกครั้งที่ ๑๔  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๒๓ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๐๙ ลว. ๒๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๐๘ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๕๔ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ) ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู สัดกัด อปท.ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๐ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๙ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๓๔ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘ ลว. ๒๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง แจ้ง อปท.ที่ไ่ม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.๕๖ ชี้แจงปัญหาอุปสรรค  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๕ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การรายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล/อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๔ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การรายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล/อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๑๘ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษทั้งระบบ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๑๘ ลว. ๒๐ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๖ "ร้อยละเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามกำหนด"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๓๓ ลว. ๒๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ "ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
(ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๓๓๐ ลว. ๒๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๒๖๐ ลว.๒๖ ก.พ.๕๖ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๒๐ ลว. ๒๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจเนื้องาน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๕๑ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๕๗ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๕๓ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๕๐ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอหนังสือมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๕๖ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต้ะ) ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ม.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ม.ค.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑ ลว. ๑๕ ก.พ. ๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๐๕ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำหนังสือ Prepare for DTEC Reading Test  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๐๔ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำหนังสือ Prepare for DTEC Reading Test  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๙๗ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ตลอดปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๙๖ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ตลอดปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๙ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๘ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ขอรับประเมินวิทยฐานะ รอบเดือน ต.ค. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน ม.ค.-ก.พ. ๒๕๕๖  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี