ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๙ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘  ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๖ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง"การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยากร"  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๔ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่ อปท. ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๕๑ ลว.๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๖๒ ลว.๒ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๖๓ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๑๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๓๗๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๔๒๐๓ ลว.๑๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๓๒ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๙ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๕๖ การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๐๔ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะัเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๔ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๖ เรื่องขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๓ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๘ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗  
ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๐๓ เรื่อง โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี  
ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๕๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณก่อนหน้า  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๘๙ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๔ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๐๒ ลว.๒๖ พ.ย.๕๖ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๕ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๐๖๗ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๐๗๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๖ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๐๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๐๑ ลว.๒๖ พ.ย.๕๖ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งบกลาง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๒๙๐ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษและวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๒ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ภายใต้โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๑ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ภายใต้โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕๖ จ.ชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๙๙ ลว.๒๔ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๑ "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๕๙ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๕๐ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การปลอมแปลงเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๖๐ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙๕๕ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๘๑ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๖๘๕ ลว.๒๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๒ ลว.๒๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๗๐๙ ลว.๒๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรม หลักสูตร"อปท.ไทยกับประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาค  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๔ลว.๒๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง การสำรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๗๒ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๙ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๓ ลว.๒๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิืติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ต.ค.๕๖ ให้กับ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙๑ ลว.๒๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง การพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๖๘๔ ลว. ๒๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๙๐ ลว.๒๑ พ.ย.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (พลอาสาสมัคร)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๒๕ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตร "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลังท้องถิ่น"  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๘ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๕ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง การตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๘ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต  
เรื่อง การรายงานสถิติและข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๖๗ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๒  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๘๖ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ ฐิตินันท์ วงเวียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๕๘๕ ลว. ๑๙ พ.ย.๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๒๒๔ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๑๖ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง รายชื่อ อปท.ที่ได้รับการสำรวจดำเนินการปรับปรุงหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๑๕ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๖๑๘ ลว.๒๐ พ.ย.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลความจำป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๕๒๘ ลว.๑๙ พ.ย.๕๖ เรื่อง คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๒๐๑ ลว.๑๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๕๘ ลว.๑๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๕๖ ลว.๑๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบรหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๗ ลว.๑๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๖ ลว.๑๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี