ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๘ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๖ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๓ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งการกำหนดการเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองหนองปรือ    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕๘๑ ลว. ๑๘ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  
(ทต.อยต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕๘๔ ลว. ๑๘ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร  
(ทต.เขตรอุดมศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๕๘ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(อบต.พลูตาหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๔๗๗ ลว. ๑๗ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้่นปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๐ ลว. ๑๗ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๗ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๔๙ ลว. ๑๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑๒ ลว. ๑๘ เม.ย. ๕๖ เรื่อง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๕ ลว. ๑๘ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการบริหารการจัดสอบ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๙๙ ลว. ๑๗ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การเตรียมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖๐ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการพัฒนารประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน มี.ค. ๕๖  
(ทต.อบต.) เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๙๒ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๘๑ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๐๓ ลว. ๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๑ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (มัธยมศึกษา)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๓๒ ลว. ๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง รายงานภารกิจการใช้รถยนต์ฉุกเฉิน กู้ภัย เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๕๕ ลว. ๑๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อปต.ประจำเดือน มี.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๔๐๔ ลว ๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมุลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๔ ลว. ๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๕๑ ลว. ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๕๔ ลว. ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๕๒ ลว. ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โึครงการทรูปลูกปัญญษ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๗ ลว. ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอแก้ไขแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๖ ลว. ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอแก้ไขแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๑ ลว. ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๒ ลว. ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๔๑ ลว. ๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๔๒ ลว. ๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๔๓ ลว. ๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX DIS)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๓๙ ลว. ๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๔/๒๕๕๖ ประำเดือน เมษายน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓ ลว. ๓ เม.ย.๕๖ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๙  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๓๔ ลว. ๓ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๓๕ ลว. ๓ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๕๗๗ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๕  
(ท้องถิ่น อ.พนัสนิคม ทม.พนัสนิคม) เรื่อง แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๒๐๘ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ จำนวน ๖ เดือน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๔ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการ "อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๘๙ ลว. ๒ เม.ษ. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๙๘ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
(อบต.พลูตาหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๙๘ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒ ลว. ๒ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๙ ลว. ๒ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๒๗ ลว. ๒ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๒ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง เชิญชวนซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การดำเนินการตาม ข้อสังเกต/ข้อหารือ ของคณะกรรมธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฏร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๗ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖๖ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพืื่่อสายใยรักแห่งครอบครัว  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๒๐๗ ลว. ๒๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS Web Online  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๘๑ ลว. ๒๘ มี.ค.๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๕๗ ลว. ๑ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๖  
เรื่อง แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๗๙ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเิงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และช่วยเหลือครู สวัสดิการข้าราชการบำนาญครู และเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก มี.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๓ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-plan) ก.พ.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๗ ลว. ๒๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๕ ลว. ๒๙ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การชำระและรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สถ.ประจำปี ๕๖  
(ทต.อบต.)ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๐๗ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี