ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ก.พ.๕๘  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๓๐ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  (หน.สถจ.ชบ และ ทถ.อ.)ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๔๔ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๕๘ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๕๘ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.คลองตำหรุ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๔ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑  
(ทม.บ้านสวน,พนัสนิคม) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๓ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๒๓ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงาน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๘ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙๒ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง ส่งข้อสังเกตการณ์เสนอโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๓ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(เมืองพัทยา) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(อบจ.ชบ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙๐ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอเมือง บางละมุง ศรีราชา) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๕ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๔ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๗ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๐๓ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย"  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๖๔๔ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะของ อปท. (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๘๙๔ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๒๒ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๙๓ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.เกาะสีชัง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๑๒ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๙๓๕ ลว. ๙ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๐ ลว.๓๑ ก.ค.๕๖ เรื่อง การจัดส่งคู่มือการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง สำหรับผู้เสนอโครงการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๐ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ๒๕๕๖  
(ทม.พนัสนิคม) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๘๘๐ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๓๖ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีปรับปรุง) รอบเดือน ต.ค. ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๗๗ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานธนานุบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๘ ลว.๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๗๓ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๗๑ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปัของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๗๔ ลว. ๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๐๔ ลว.๗ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๖ ลว.๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๘ ลว.๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๐ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งการนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔๙ ลว.๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดค่ายพัฒนาประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๗๕ ลว. ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร ๑๓ ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๘๙ ลว.๗ ส.ค.๕๖ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ำแบบหัวฉีด และรถสุขาเคลื่อนที่  
(นายอำเภอเกาะสีชัง) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๔๗๐ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๐๐ ลว ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) มิ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๒๑ ลว ๗ ส.ค.๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e-Plan) มิ.ย. ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๘๒ ลว. ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๔ ลว ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การส่งบัญชีการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง เพื่อรับการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครู  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๘๑ ลว ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มืิอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท.  
(หน.กลุ่มงานกฎหมายฯ ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๖ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๖๘๐ ลว. ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๖๙ ลว ๗ ส.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ ๘ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๕ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๔๕ ลว ๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดหาจิตอาสาเฝ้าระวังภัยซึ่งเป็นตัวแทนจาก อปท. เพื่อเข้าอบรมในโครงการสำนึกรักตอบแทนคุณแผ่นดินฯของสำนักงานใต้ร่มพระบารมี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๘๒ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๕๘๘ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๙๖ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ ๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๙ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๗ ลว. ๒ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๘๗ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๔๘ ลว. ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหนับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๔๗ ลว. ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๘๖ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๗๑ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพัฯธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความผิดละเมิด  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๘ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ  
(เมืองพัทยา) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๘๓ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๒ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการปกป้อง และคุ้  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี