ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (หนังสือยู่ระหว่างเสนอ)เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๒(เม.ย.-มิ.ย.๕๗)  เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร อบต.(๓)  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๒๔ ลว.๒๓ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๓/ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอให้แจ้ง อปท.กำชับสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบ อาคาร สถานที่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๔๘ ลว. ๑๑ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นทีึ่และนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดและกลุ่ีมจังหวัด  
เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (หนังสืออยู่ระหว่างการเสนอเซ็นต์)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๙๗ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๕๐๑๘ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๓ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การประชุมท้องถิ่นอำเภอ จังหวัดชลบุรี (แก้ไข เปลี่ยนวันประชุมเป็นวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๕)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๕๐๑๙ ลว. ๗ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจัดงานมหกรรม ๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๕ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (อบจ. ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล และเมืองพัทยา)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๗๐๔ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ (หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๖ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๓๘ ลว. ๓๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อปท.และข้าราชการส่วนท่องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๔๐๔๖ ลว. ๑๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๘๑ ลว. ๖ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารของ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๙๙ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และช่วยเหลือครู เงิญบำนาญ ข้าราชการครู ต.ค.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๙๘ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก ต.ค.- พ.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๗๗ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๗๘ ลว. ๔ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๔/๒๔๔๒๒ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอุธรณ์คำสั่งทางปกครอง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๘๔๐ ลว. ๓๐ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๘๐ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๕๒ ลว. ๓๐ ธ.ค. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเข้าพัก และจัดอบรมสัมมนาในรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
เรียน ปลัดอบต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจฯ  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๖ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๘ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๖ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๙๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รายละเอียดรายการ การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๔๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๘๔ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การสำรวจและฟังความคิดเ้ห็นเกี่ยวกับปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.ถ.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๙๕ ลว. ๒๙ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๖๘ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย "พ่อลูกผูกพัน" (ครั้งที่ ๒)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๖๗ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของ อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๗๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๗๖ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล และเมืองพัทยา)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๕๙๓ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง รับสมัครบุคลากรของ อปท.เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร รป.บ.ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถ.กับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ ๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๒ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๑ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๔๒๖ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๖๕ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๑/ว ๑๖๖๖ ลว. ๒๘ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอเชิญประชุม  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๙๒ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ อปท.  
ชบ ๐๐๓๗.๕/ว ๑๘๙ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งการยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๔๕๕๗ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๘๘ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๙๐ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๕๐ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๕/๑๖๔๙ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ ข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๔๑๘ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๒๔๔๑๙ ลว. ๒๗ พ.ย. ๕๕ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระยะที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๕๔ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (ทน.แหลมฉบัง เทศบาลเมืองทุกเทศบาล)  
ชบ ๐๐๓๗.๒/๑๖๕๔ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี ของเทศบาล (นายอำเภอทุกอำเภอ)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๙๖ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๖ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การถ่ายโอนสถานีอนามัยในพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๑/๑๖๕๗ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต.รุ่นที่ ๑๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๕๙ ลว. ๒๖ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๖๐ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๘๔ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๕๙ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๘๘ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๑๘๕ ลว. ๒๓ พ.ย. ๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๒๔๐๐๙ ลว. ๒๒ พ.ย. ๕๕ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี