ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๖ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจให้แก่ อปท.  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๒๗ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (เอกสารอธิบายเพิ่มเติม) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช. ฉ.๑๐๔/๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๗๔๓ ลว. ๑๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๗ วัน) รุ่นที่ ๓๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๓๘ ลว ๒๙ เม.ย.๒๕๕๖ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) มี.ค. ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๙๗๒ ลว ๘ พ.ค.๕๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ "ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๐ ลว. ๘ พ.ค ๕๖ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๙๔๐ ลว. ๘ พ.ค ๕๖. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์เด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๖ งวดที่ ๒  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๐ ลว. ๘ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้่ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบีนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๘๔๑๕ ลว. ๓๐ เม.ย. ๕๖ เรื่อง หารือการออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับสุสานและณปนสถาน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๙๓๙ ลว. ๘ พ.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๙๓๘ ลว. ๘ พ.ค. ๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๐๗ ลว. ๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การอนุโลมใช่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือส  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๐๖ ลว. ๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การอนุโลมใช่กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือส  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๘ ลว. ๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางหลวงชนบท  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๘๑๓ ลว. ๗ พ.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญเข้าร่มประชุมวีดิทัศน์ทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๗ ลว. ๓ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๖ ลว ๓ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งผลงานการประกวดงานเขียนและภาพวาดในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านในเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๔ ลว ๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๓ ลว ๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๕๔๖ ลว ๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๓๓๙ ลว ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๕๔๕ ลว ๒พ.ค.๒๕๕๖ เรื่องอนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติดยาเสพติดฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๑๗ ลว ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๗๑ ลว.๑ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้พิการฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๗๔ ลว ๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของไปรษณีย์ไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๕๘๐ ลว.๒ พ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๕๗๙ ลว.๒ พ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๒ ลว.๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การรายงานบัญชีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖๑ ลว.๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การรายงานบัญชีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๗๓ ลว.๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การส่งผลงานที่เข้าหลักเกณฑ์และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๕๗๖ ลว ๒ พ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๗๕ ลว.๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ.และ อปท. ทั่วประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๐ ลว.๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๙ ลว.๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๗๒ ลว.๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๓ ลว. ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๒ ลว ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี๒๕๕๖(อบจ.ชลบุรี)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๕๔๗ ลว ๒ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๑๙ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖ เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐ และ LTAX GIS)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๖๔๘ ลว ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖ เรื่อง ข้อราชการของ อสถ.ในการประชุม สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๘๔๑๓ ลว.๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๖๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะอนุ ก. จังหวัดถ่ายโอนครูฯ  
หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
(ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๓ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรี ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง  
(ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๒ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรี ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๓๓๓ ลว. ๓๐ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๑๕๓ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือน ต.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๖๕ ลว ๒๖เม.ย.๒๕๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา(คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐๔ ลว. ๒๙ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือ อปท.สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๑๔๔ ลว. ๒๖ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๑๔๓ ลว. ๒๘ เม.ย. ๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙)  
ชบ ๐๐๒๓./ว ๑๔๑๒ ลว. ๒๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. บำเหน็จดำรงชีพ และสวัสดิการข้าราชการบำนาญครู ประจำเดือน เม.ย. ๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๒ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน มี.ค.๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๐๖๓ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๓ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๔ ลว. ๒๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดให้มีการมอบ "รางวัลพระปกเกล้า" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๕๙๗ ลว. ๒๒ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๓๓ ลว. ๒๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ (นิด้า)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๔ ลว. ๒๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง ประกาศคณกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๘๗๘ ลว. ๒๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๖๑๙ ลว. ๒๔ เม.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประจำปี ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๕๕ ลว. ๕ เม.ย. ๕๖ เรื่อง การพิจารณาหารือของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี