ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๗๗ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๖๗๘ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔๑ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๓    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๘๖๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่ิเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ลว.๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทหารราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๒๘๑ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๔๙ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย  
(ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๓๖ ลว. ๒๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลว่าด้วยการลา (ฉ.๓) ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๓๙๙ ลว. ๑๑ มีึ.ค. ๕๕ เรื่อง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๙ ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๑๔๑ ลว. ๘ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๑๔๐ ลว. ๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของ อปท.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๓๗.๓/๕๑๓๕ ลว. ๘ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แจ้งผลการประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๓๗ ลว. ๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับ ๓ ท่อน  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๑๓๖ ลว. ๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึคษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๗๖๖ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร " การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๗๙ ลว.๗ มี.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ ประจำเดือน ก.พ.๕๖ ให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๒ ลว. ๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๕ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ทต.อบต.ตามบัญชีรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๔ ลว.๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๗ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๓ ลว. ๗ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๕ ลว. ๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๙๑ ลว. ๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๔๓ ลว. ๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงข้อราชการงานบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๘๓๓ ลว. ๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท. (สำหรับระเบียบวาระการประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  
ชบ ๐๐๓๗.๓/๔๖๙๙ ลว. ๕ มี.ค. ๕๕ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๓๒ ลว. ๖ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ๒๕๕๖-๒๕๖๓  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔ ลว. ๕ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมงาน "GPF Wealth Expo ๒๐๑๓"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๖๙๒ ลว.๔ มี.ค.๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อยต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๗๘ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดส่งเอกสารขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.ชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๓ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งาน Power Point Template  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การใช้งานระบบไปรษณีย์อิดเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สถ.ในการติดต่อสื่อสาร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๔ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนพิการตาบอดเข้าเรียนระดับอนุบาล ร.ร.คนตาบอดกรุงเทพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๓ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนพิการตาบอดเข้าเรียนระดับอนุบาล ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๘ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากร  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๕๒๗ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๑๙ ลว. ๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๒ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔๓ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๕ ลว. ๔ มี.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔๔ ลว. ๒๘ มี.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๒๐ ลว. ๑ มีี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๑ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๐ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๖๐ ลว. ๒๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๑๘ ลว. ๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบการดำเนินงานต้านยาเสพติดของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๙ ลว. ๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๘ ลว. ๑ มี.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การตรวจสอบผู้ผ่านการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือน ต.ค.๒๕๕๔  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๓๘ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๖ (วันทีี ๑๒-๑๖ เม.ย.๒๕๕๖)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๙๘ ลว.๒๘ ก.พ.๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๙๙ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ ณ ประเทศญี่ปุ่นและงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลกครั้งที่ ๑๔  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๒๓ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๐๙ ลว. ๒๗ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๐๘ ลว. ๒๖ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๕๔ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ) ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๙ ลว. ๑๒ ก.พ. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู สัดกัด อปท.ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๐ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๙ ลว. ๒๘ ก.พ. ๕๖ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี