ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๐๔ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๕๖  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๐๓ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๕๖  เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานวันสตรีสากล ๕๘ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๒๘ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๑๓๙ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๓ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
(หน.กลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๖ ลว ๓๐ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๖ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๔๙๘๕ ลว.๒๙ ก.ค.๕๖ เรื่อง โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๐๕ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๑๓ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ช้าวไทย เด็กไทย เรียงความแชมป์ประเทสไทย"  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๑๑๒ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๑ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๑๒ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็น ระดับ ๑๐ กรณีพิเศษ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๖๙ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกแห่ง) เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๘ ลว.๑๗ ก.ค.๕๖ เรื่อง ส่งโปรสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องุิ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๗ ลว.๑๗ ก.ค.๕๖ เรื่อง ส่งโปรสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องุิ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๐๒ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๐ ลว. ๒๔ ก.ค.๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๙ ลว. ๒๔ ก.ค.๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๗๑ ลว ๒๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๘ ลว๒๖ ก.ค.๕๖ เรื่อง โอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๗ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โอนจัดสรรเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินค่าตอบแทนและประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔ ลว ๒๔ ก.ค.๕๖ เรื่อง โอนจัดสรรเงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. บำเหน็จดำรงชีพ และสวัสดิการข้าราชการบำนาญครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน เดือน ก.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๑๐ ลว.๒๖ ก.ค.๕๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖"ร้อยละของเทศบาลและอบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"  
(ทม.ปรกฟ้า อบต.ท่าบุญมี) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๖ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ทต.โป่ง อบต.มาบไผ่) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๙๓ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ทต.พานทอง อบต.วัดหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๙๒ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๗๕ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๕ ลว. ๒๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การตรวจสอบและขอเงินคืนค่าลงทะเบียนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๖  
(ทน.แหลมฉบัง อบต.เขาไม้แก้ว เขาคันทรง) ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๑ ลว.๑๗ก.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา(คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต้ะ)  
(อบต.เขาคันทรง บ่อทอง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๐ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๘ ๑๘ ก.ค. ๕๖ ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๓๖ ๑๘ ก.ค. ๕๖ ซักซ้อมแวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๗ ๑๘ ก.ค. ๕๖ ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๑๖ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเนทร ประจำปี ๒๕๕๖  
เรื่อง เอกสารตัวอย่างประกอบการเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๙๑ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๔๖ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๑๕ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๐๗๗ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๗"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๖ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่นดีเด่น ๒๕๕๗"  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๙๔ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๓ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอยกเลิกบัญชีสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึุกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๒ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน มิ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๓๒ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการประกวดรางวัลพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ (MoPH.-MoAC.Rabies Awards 2013)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๙ ลว.๑๖ ก.ค.๕๖ เรื่อง ขอทำความตกลงในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๙๐ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของ อปท.(โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕)  
(อบต.วัดโบสถ์) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๐ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๕๙ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๘๑ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมวิชาการสาธารณสุชแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ ๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๙๑ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๒ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๘ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๘๘ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง อนุมัติให้ใช้งบประมาณเหลือจ่าย  
(ทต.อบต) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๔๗ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาของ อปท. ประจำปี ๕๖  
(คณะทำงานโครงการพัฒนา่เมืองจังหวัดชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๘๔ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงกสรพัฒนาเมือง (ฉบับจริง)  
(ฉบับจริง) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๘๕ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๙๓ ลว. ๑๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๗๙ ลว. ๑๕ ก.ค. ๕๖ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ งวดที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๕ ลว. ๑๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แบบสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ "ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี