ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๘ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๒๗ลว.๒๖พ.ย.๕๗ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและคนพิการ  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)    
 

     
 
  (ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๘๗ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๔๘ ลว. ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหนับส่งเสริมแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๔๗ ลว. ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๘๖ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๗๑ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพัฯธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความผิดละเมิด  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๘ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ  
(เมืองพัทยา) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๘๓ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๒ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการปกป้อง และคุ้  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๑ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว.๒๘๑๗ ลว. ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๐ ลว ๖ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ขบวนการอ่านสนุก" (READing Festival)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๕๗ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๕๖ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๘๓ ลว.๑ ส.ค.๕๖ ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๘๒ ลว.๑ ส.ค.๕๖ ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๖ ลว. ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๖ ลว. ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ ๒/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๒๕๕ ลว. ๓๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๔๑๓ ลว ๒ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่่นการคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบชุดสื่อการเรียนการสอนในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๔๑๐ ลว ๒ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๑๒๖ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๗๗ ลว ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖ รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๒๘๐ ลว. ๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีว่าการกกกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอเซ็นต์)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๔ ลว ๑ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหนับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ทต.เกาะจันทร์) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๑๙ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
(ทต.บ่อทอง,อบต.หนองบอนแดง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๒ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอาชีพ/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่๑  
(ทต.บางทราย) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๑๔ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๑๖ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา  
(อบจ.)ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๑๑๕ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๒๖ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๔๐ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๒๘ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๑๓๙ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๓ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  
(หน.กลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๖ ลว ๓๐ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๖ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๔๙๘๕ ลว.๒๙ ก.ค.๕๖ เรื่อง โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๐๕ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๑๓ ลว ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ช้าวไทย เด็กไทย เรียงความแชมป์ประเทสไทย"  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๑๑๒ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๑ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๖ เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๑๒ ลว. ๓๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็น ระดับ ๑๐ กรณีพิเศษ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๖๙ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกแห่ง) เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๘ ลว.๑๗ ก.ค.๕๖ เรื่อง ส่งโปรสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องุิ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๖๗ ลว.๑๗ ก.ค.๕๖ เรื่อง ส่งโปรสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องุิ่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๐๒ ลว. ๓๐ ก.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๐ ลว. ๒๔ ก.ค.๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๙ ลว. ๒๔ ก.ค.๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔๗๑ ลว ๒๔ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๘ ลว๒๖ ก.ค.๕๖ เรื่อง โอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๗ ลว ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง โอนจัดสรรเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู เงินค่าตอบแทนและประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๕๔ ลว ๒๔ ก.ค.๕๖ เรื่อง โอนจัดสรรเงินบำเหน็จบำนาญ เงิน ช.ค.บ. บำเหน็จดำรงชีพ และสวัสดิการข้าราชการบำนาญครู เงินเดือนและเงินสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน เดือน ก.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๑๐ ลว.๒๖ ก.ค.๕๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖"ร้อยละของเทศบาลและอบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"  
(ทม.ปรกฟ้า อบต.ท่าบุญมี) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๖ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ทต.โป่ง อบต.มาบไผ่) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๙๓ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ทต.พานทอง อบต.วัดหลวง) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๙๒ ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๗๕ ลว. ๑๗ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี