ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๕๗๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๕ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๖๓ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๕๘๕ ลว. ๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต.Energy Awards"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๘ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๗ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ  
ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ก.พ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๓ ลว. ๑๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)  
เรื่อง รายละเอียดการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กเป็นครู คศ.๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๗ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุขัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๖ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๒ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๒๑ ลว.๒๕ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๘๓ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๓๔๒ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๐ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๙ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๒ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๐๘ ลงวันที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพัีนธ์โครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการกีฬา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๖๐ ลว.๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง คำสั่งปฏิบัติราชการและคำสั่งรักษาราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๒๖๒๕๔ ลว.๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การประมง ๒๔๙๐  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๐๖ ลว. ๑๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัด อปท.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๐๕๒ ลว.๑๒ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๑ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งพนักงานโรคสัตว์ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือน พ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๑๐ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๐๙ลว. ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๕ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๐๗ ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๙๔๓ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๓๖ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก"  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๓๐๔ ลงวันที่ ๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๕๔๓๙ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๓๐๒ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๓๐๓ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๔๔๒๖ ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๕๙ ลว.๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๐๑ ลว.๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การลงนามถวายสัตยืปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๗๕๑ ลว.๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๖๒ ลว.๒ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่ได้รับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๖๓ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๑๖ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๓๗๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน พ.ย.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๔๒๐๓ ลว.๑๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๔๓๒ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๙ ลงวันที่ ๒ ธ.ค.๕๖ การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๐๔ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะัเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๔ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๖ เรื่องขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๓ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๘ ลงวันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖-มีนาคม ๒๕๕๗  
ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๓๐๓ เรื่อง โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๙๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี  
ด่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๕๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณก่อนหน้า  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๘๙ ลว.๒๕ พ.ย.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๔ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๐๒ ลว.๒๖ พ.ย.๕๖ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๕ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี