ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  เรื่อง การส่งแบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ  ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๓๓ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาระบบประปาชุมชน"  ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๓๕ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ    
 

     
 
  (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๘ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๗ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๖ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง หารือโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบึงบา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๕ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง หารือโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบึงบา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๕๙ ลว. ๒๒ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ตรวจการแผ่นดิน อปท."  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๘๘ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการด้านการศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๘๖ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำ้เนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบกำไรขาดทุน และงบดุลประจำปี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๘๗ ลว. ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๑๗ ลว.๒๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๙๙ ลว. ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๓๔ ลว.๒๑ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๓๓ ลว.๒๑ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๑๖ ลว.๒๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีใน ร.ร.ประถมศึกษา ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๕๑๘ ลว.๒๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๔ ลว.๒๑ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๓ ลว.๒๑ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๖๕๒๘ ลว.๒๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลของ อปท.ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๒ ลว ๒๐ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๔๕ ลว ๒๐ ส.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล ระยะที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๖๒ ลว.๑๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๖๓ ลว.๑๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๒ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๑ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๓๙๗ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การรยงานผลการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๓๙๓ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ "ชลเกมส์"  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๖๓๗๙ ลว. ๑๙ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหา่รศาสตร์ (นิด้า)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๖๓๘๐ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา  
(ทต.คลองตำหรุ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๔ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑  
(ทม.บ้านสวน,พนัสนิคม) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๓ ลว. ๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๑ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินซึ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๓๘๕ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๓๘๖ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๘๒ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๘๔ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓๘๓ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๐ ลว.๑๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก.ค.๕๖  
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๖๑๐๖ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก สำหรับพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.๙)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๖๑ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาปลีกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ภาคครัวเรือน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๗ ลว.๑๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๘ ลว.๑๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๕๘ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.คลองตำหรุ) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๓๔ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑  
(ทม.บ้านสวน,พนัสนิคม) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๓ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙๒๓ ลว.๑๕ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงาน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๘ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙๒ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง ส่งข้อสังเกตการณ์เสนอโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๓ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(เมืองพัทยา) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(อบจ.ชบ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๒ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๙๐ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอเมือง บางละมุง ศรีราชา) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๕ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๔ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗๗ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๐๓ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ "บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย"  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๕๖๔๔ ลว.๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงฐานะของ อปท. (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๘๙๔ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๒๒ ลว.๑๔ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๙๓ ลว.๑๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  
(ทต.เกาะสีชัง) ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๑๒ ลว.๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี