ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๐๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มิสิทธิคัดเลือกเพื่อเเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ   ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๓๗.๓/๙๖๔ ลว. ๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๑๑ ลว. ๑ ก.ค. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๐๖ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเแพาะกิจสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ำด้รับการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๙๑ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๕๔ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม สถ.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๔๑ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจำกัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๙๒ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การรวบรวมข้อมูลผู้ให้การช่วยเหลือ Front Line ๑ (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๙๖ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของ อบจ.  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๑ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๒๗ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง รายงานความประสงค์จะขอใช้งบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๘๙ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ "ร้อยมือสร้างเมือง" ภายใต้โครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๖ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.  
(ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๙๔๘ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเปลี่ยนสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๘๙๙ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๗ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๙๑ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๘๙ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านช่างของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (แก้ไข)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๓๐ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอแจ้งการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง  
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ส.ค.๕๖ (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๓ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (กรณีเยียวยารอบ ต.ค. ๕๓ ส่งผลหลังอบรม ๓)และรอบ ต.ค. ๕๔  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๙๓๘ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือครู ประจำเดือน มิ.ย.๕๖  
(ทต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๙๓ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๗๙๐ ลว. ๒๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๓๐ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๗๐๔ ลว. ๒๖ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๗๗ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น (แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๒๕ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๓ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๔ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินค่าครุภัณฑ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๖๐๐ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ๒๕๕๑  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๒๓ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๒๔ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๓๕๕ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทางหลวงชนบท  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๒๕๙๘ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๓๕๔ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปาสำหรับผู้บริหาร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๗ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๖ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๖๒ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๙๙ ลว. ๒๕ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๑๙ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานย่อยโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๙๑๗ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๐  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว.๑๓๒ ลว. ๒๔ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดส่งบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานครูที่สังกัด อปท. ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๕ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๕ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการ (งบประมาณกาชาด)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๘๖๙ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖๔ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนกา่รสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๓๗ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๓๔ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่าง อปท. ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๐๗ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรีับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๑๓๓ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การถ่ายทอดเสียงการชี้แจงนโยบายโครงการรับจำนำข้าว ในรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน"  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๑ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ค.๕๖  
(ทต.อบต.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๒๗๔ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๒๕ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเน้นย้ำการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก  
(ท้องถิ่นอำเภอเมือง เกาะสีชัง บ่อทอง บางละมุง บ้านบึง)ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๓ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน จ.ชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๘๔๒ ลว. ๑๐ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน จ.ชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๐๒๘ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ ม.ค.๕๗  
(แก้ไข) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๙๘๘ ลว. ๒๒ พ.ค. ๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๕๘ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง ปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๙๒๗ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี