ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๘๘๓ ลว ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ งวเที่ ๑ งบปี ๒๕๕๘   ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๙๘ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕ ) พ.ศ.๒๕๕๘  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๘๑ ลว ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การปฏิบัติตมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๔๓ เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำฯ    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๐ ลว ๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง เชิญเข้าร่วมกาประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเคารพสิทธิผู้อื่นฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๙๔ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง รายละเอียดโครงการ/รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๑๔๔ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑๔๓ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๒ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๑๗ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๙ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๕๘ )  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๙ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๒ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่่คนพิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๘ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการความร่วมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๑ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๐ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา(เพิ่มเติม)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๙๒ ลว ๓๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกู้เงินทุนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๔ ลว ๒๘ ม.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๕ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๑ ลว ๒๗ ม.ค.๕๘ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมสร้างหรือปรับปรุงถนนที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจกรมทางหลวงชนบท ปี๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๙ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๘ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๗ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๗ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๓๔ ลว ๒๘ ม.ค.๕๘ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษในรอบเดือนตุลาคม ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๖๐๔ ลว ๒๓ ม.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดส่วนราขการและแต่งตั้งหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการบริหารงานบุคคลของ อบต. และแต่งตั้งเลขานุการฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๕ ลว ๒๘ ม.ค.๕๘ เรื่อง การสำรวจพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘ ลว ๒๘ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๒ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกับเงินอุดหนุนสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่๒  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๐ ลว ๒๙ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๓ ลว ๒๘ ม.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้โอนเงินเข้ารับการอบรมฯ  
ชบ ๑๑๒๓.๔/๑๒๘ ลว ๒๘ ม.ค.๕๘ เรื่อง เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๐ ลว ๒๘ ม.ค.๕๘ เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๑ ลว ๒๘ ม.ค.๕๘ เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าปิโตเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่มห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๔/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๕ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ ID Line ของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๖ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือและ ID Line ของผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๓ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๔ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๐ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร" รุ่นที่ ๑  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑ ลว ๒๖ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร" รุ่นที่ ๑  
แบบจัดซื้อจัดจ้างฯ เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศปี ๒๕๕๗(๘,๕๐๐ ล้านบาทเพื่อเป็นข้อมูลให้ อปท./อำเภอเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน ก.พ.๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๐๒ ลว ๒๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๐๐ ลว ๒๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๒ ลว ๒๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๙๖ ลว ๒๑ ม.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๙ ลว ๒๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๙๘ ลว ๒๒ ม.ค.๕๘ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๕ ลว ๒๑ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๒ ลว ๒๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๐๙ ลว ๒๑ ม.ค.๕๘ เรื่อง เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘ ลว ๒๑ ม.ค.๕๘ เรื่อง เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๒๗ ลว ๒๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง รายงานข้อมูลจำนวนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้นตามคุณวุฒิ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๕ ลว ๒๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวดที่ ๓ (ก.พ.๕๘)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๙ ลว ๒๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่๒  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๘ ลว ๒๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ ไตรมาสที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๗ ลว ๒๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนัท่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนฯ  
เรื่อง บัญชีแนบท้ายดำเนินการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๔ ลว ๒๐ ม.ค.๕๘ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี