ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๔/ว๓๘๖๔ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๕๗๓ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๑ ลว.๒๒ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าใช้เว็บเพจสำหรับรวบรวมข้อมูลระเบียบกฎหมาย แนวทางขั้นตอนและการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๔ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๘๒ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๘๑ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๑๙๐ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเข้าอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๑ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๓ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๙/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๒ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๙/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๙ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๘ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๘๕ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๓ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๘๔ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๓ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๖ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๖ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๓ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๐ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๐๙ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๑ลว.๒๔ก.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๓๑ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ส.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๒๗ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ "หริภุญไชยเกมส์"  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๗๓๐ ลว.๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลเพื่อรับเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๙๐๗๕ ลว.๒๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ ๙ กรณีพิเศษ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๔ ลว.๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำ ก.ค.๕๗ ให้กับ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๖ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๒๗ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
(เอกสารอธิบายเพิ่มเติม) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช. ฉ.๑๐๔/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๓๘๔ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ ๒/๕๗(๑ต.ค.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๘๘ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๘๗ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๒ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๑ลว.๑๘ก.ย.๕๗เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา พื้นทีเชื่อมโยง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๙๐ลว.๑๘ก.ย.๕๗เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนแผนแม่บทบริหารพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา พื้นทีเชื่อมโยง  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๖๘๓ ลว.๑๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชากา่ร กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบ ต.ค.๕๕  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๗๙ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงาน-สมาชิกเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล"๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๔๗ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๕๐ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๖๔๙ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๘๕๗๖ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเงินเดือน และเงินค่าจ้างของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๒๘๕ ลว.๑๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดขยะมูลฝอยของ อปท.(แก้ไขรายชื่อ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๒๑ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๙ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๘ ลว.๑๗ ก.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๒๔ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๑ ลว.๑๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการการสอบสวน ประจำปี ๕๗ (หลักสูตร ๓ วัน)รุ่น ๓๔  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๗ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศ คสช.ฉ.๑๐๔/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๐๗ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบรหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๗๓ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๓๒๓ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๒๖๙ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๑๔ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๗๑ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗เรื่อง สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี ในปีงบประมาณ ๕๕ และ ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๗๒ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗เรื่อง สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี ในปีงบประมาณ ๕๕ และ ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๙๓ ลว.๑๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๒๒ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินงบประมาณ ๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๒๐ ลว.๑๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี