ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๐๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มิสิทธิคัดเลือกเพื่อเเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ   ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๒๒ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือก ร.ร.ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของอปท.(SBMLD)ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๑๑๒ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๖๓๓ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๓ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๘๔ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๓๖๓๒ ลว.๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๔๑ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท.๕๗ งวดที่ ๒/๕๗ และ งวด ๓/๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๘ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๖๗ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๑ ลว.๒ ต.ค. ๕๗ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปี ๕๘-๖๐) ของ อปท.(ก.อบต.)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๔๓ ลว.๒๙ ก.ย. ๕๗ เรื่อง การขออนุมัติแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปี ๕๘-๖๐) ของ อปท.(ก.ท.จ.)  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๔๐ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัด อปท. และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๙ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานประมารการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณฯ ให้กับบุคลากรถ่ายโอนปีงบประมาณ ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๔ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๔ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๔๘ ลว ๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.(แก้ไข)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๗๓๑ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๙๖๙๐ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๖๐๗ ลว.๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๐ ลว ๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.(เพิ่มเติม)  
เรื่อง การรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท.(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๖๒ ลว.๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.ภาคกลาง เขต ๒ (ที่เหลืออยู่สามารถเรียกบรรจุเพิ่มได้)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๘๐ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๕๖๙ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๖๘๐ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๙๖๘๒ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๓๖ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๕๗๑ ลว.๓๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๕๙๓ ลว.๒๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี ๕๗  
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน พ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๙๕๘๖ ลว.๒๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๔๓๗ ลว.๒๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ก.ย.๕๗  
มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๕ ลว.๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๖ ลว.๒๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๘ ลว.๒๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๗ ลว.๒๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (หนังสืออยู่ระหว่างการลงนาม)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๓๕ ลว.๒๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๓๑ ลว.๒๖ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน ก.ย.๕๗ (๑๕-๓๐ก.ย.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๙๔๕๗ ลว.๒๖ ก.ย ๕๗ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๓๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ๕๗ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๔ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๘๒ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๙๒๘๑ ลว.๒๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๑๙๐ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเข้าอบรมหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.ตามประกาศฉบับใหม่ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๑ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๓ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๙/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๒ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่๙/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๙ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๘๘ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๘๕ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๓ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๔๐๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๔๘๔ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๓ ลว.๒๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๖ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๖ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๓ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๑๐ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท.  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี