ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๗๗ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๒๖๗๘ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๑๔๑ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๓    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๕ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๗๙ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กของ อปท.๒๕๕๗ (CCIS)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๓ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กของ อปท.๒๕๕๗ (CCIS)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๓๖๑ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๖๒ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือน ต.ค.๕๕  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๑ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการบันทึกชื่อเว็บไซต์หน่วยงาน และข้อมูลผู้รับผิดชอบ INFO  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๐ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการบันทึกชื่อเว็บไซต์หน่วยงาน และข้อมูลผู้รับผิดชอบ INFO  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๒๙ ลว.๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้"เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๒๙ ลว.๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้"เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๒ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือน ก.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๘ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๒๖ ลว.๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓๒๕ ลว.๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๒๗๔๒ ลว.๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๙๘ ลว.๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประ…  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๘ ลว.๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อปต.ประจำเดือน มิ.ย.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๖ ลว. ๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๗๕ ลว.๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๖๐๘ ลว.๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๐๗ ลว.๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๔ ลว.๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๗ ลว.๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปี ๕๗  
(หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๙๔ ลว.๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๓๖๔ ลว.๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๒๖๒ ลว.๒ก.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น มิ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๐๔ ลว.๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๐๒ ลว.๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดทำระบบสารสนเทศด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๐๕ ลว.๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๓๖๓ ลว.๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๘๕๓ ลว.๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๓ ลว.๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๒ ลว.๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑ ลว.๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๘ ลว.๒๗ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เรื่อง การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๓๕ ลว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
เรื่อง การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๒๐ ลว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
เรื่อง การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๔๐ ลว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๒๐๔๘ ลว.๒๗ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๙ ลว.๒๗ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๙๓ลว.๒๖ มิ.ย๕๗ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ ๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๘๐๖ ลว.๒๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๘๒๗ ลว.๒๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลลูกจ้างของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๗ ลว.๒๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๕ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อมูลกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ๒๕๕๕  
ท้องถิ่นอำเภอ ชบ๐๐๒๓.๓/๘๒๖ลว.๒๔มิ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนในคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๒๕ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนในคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๑๔ ลว.๒๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๘๑๘ ลว.๒๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๑๓ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ "รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๗๑๔ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๖ ลว.๒๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น รุ่นที่ ๙  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๑๐ลว.๑๐เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิชาการและการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๕ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข" ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๗ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๖ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๕๗ ของจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๖๘๒ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและเสนอแนวทางจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๓ ลว.๒๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี ๕๗  
ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ สูงขึ้นสายบริหาร รอบเดือน ส.ค. 2557  
ชบ๐๐๒๓.๑/๘๑๓ ลว.๒๐ มิ.ย.๕๗ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพบิดาของถิรญา อภิกิตติภัทร์  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี