ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๒๓ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน   ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๘๕ ลว.๒๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ โครงการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๐๑ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๗๗ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อสมุดบันทึกแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๔๕๕ ลว.๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง การให้ลูกจ้างอบต.ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือหรือคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๔๕๘ ลว.๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๕๐๐ ลว.๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๗๖ ลว.๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๒๕๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๖๓ ลว.๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจาก ก.ท.กำหนด  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๖๔ ลว.๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๖๖ ลว.๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานให้ที่ปรึกษาและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๖๕ ลว.๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสานให้ที่ปรึกษาและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๘ ลว.๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๗ ลว.๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๓๙๙๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๑๔๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๐๒ ลว.๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ อบต.พานทอง เป็น อบต.พานทองหนองกะขะ  
(หัวหน้าส่วนราชการ) ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๒๐๑ ลว.๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ อบต.พานทอง เป็น อบต.พานทองหนองกะขะ  
(หน.กลุ่มงาน หน.งาน ทถ.อ.)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๔๖ ลว.๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อ อบต.พานทอง เป็น อบต.พานทองหนองกะขะ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๑๔๖ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท  
ชบ๐๐๒๓.๕/๒๗๗๓ ลว.๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลสมาชิก  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๐๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มิสิทธิคัดเลือกเพื่อเเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๙๕๙ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๗๒ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๗๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๒๕ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๒ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๑ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๔ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด อปท  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๒๓ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัด อปท  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๑๙๑๘ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๘๕/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๙๓๔ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๑๙๑๙ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่ิอเลื่อนวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๖๗ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง ข้้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๖๖ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๖๙ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ และรายชื่อผู้บริหาร อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๖๘ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ และรายชื่อผู้บริหาร อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๑๖๒๖ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๖๒๗ ลว.๒๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๘๔๓ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญสถานศึกษาพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๘๔๒ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๔ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๖ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๓ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๖๒ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๐๗ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูล อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๒๑๕๗๓ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๖๐ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงิยรายได้ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๖๕๗ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๖๑ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) และ (รหัสหลักสูตร 83)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๒ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่องแก้ไขประกาศและหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๑ ลว.๒๘ ต.ค.๕๗ เรื่องแก้ไขประกาศและหลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๕/๑๕๙๐ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๕๙ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๖๔๙ ลว.๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๓๙๑๖ ลว ๒๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (กำหนดให้วันที่ ๒ ม.ค.๕๘ เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๙ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๘ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๖ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๘๕ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี