ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๑๓ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท.  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๙๗ ลว ๑ เม.ย.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕  (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๙๔ ลว ๑ เม.ย.๕๘ เรื่อง การกำกับ ดูแล และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๖๘ ลว ๑๑ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๖๘ ลว ๑๑ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงถนน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๖๗ ลว ๑๑ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๓ ลว ๑๑ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๒ ลว ๑๑ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๔๑ ลว ๑๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๒๒๔ ลว ๑๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การหารืคุณวุมิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและการกำหนดมาตรการเยียวยาฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๒๕ ลว ๑๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๒๖ ลว ๑๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายที่่ดินจังหวัด  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๔ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง เตรียมการรับการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๓ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง เตรียมการรับการประเมินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๙๙ ลว ๑๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเปลี่ยนแบบแปลนก่อสร้างและสมทบงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๙๘ ลว ๑๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเปลี่ยนแบบแปลนก่อสร้างและสมทบงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๓ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน บันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๒๗ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน บันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๔๐ ลว ๑๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๗๖ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๑ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๒๙ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๙๓๔ ลว ๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๗๐๔ ลว ๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา(ฉบับที่ ๒)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๘ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๘๑๒ ลว ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๔๖ ลว ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งวด ๔  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๔๕ ลว ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารตามาตรฐานของกรมอนามัย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๙๘๕ ลว ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๔๗ ลว ๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๔๑ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๔๐ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/๗๒ ลว๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๑๔ ลว ๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๓๑๕ ลว ๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๑ ลว ๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๕๖๔ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย ปี ๒๕๕๘  
(อ.พานทอง)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๗๐๓ ลว ๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติเงินสมทบโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๑๙ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๕๓๕ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นฯ  
(ทถอ.) ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๒ ลว ๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐๓ ลว ๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๗ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๒๐ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๓๒ ลว ๓ ม.ีค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชาการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนแห่งชาติ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๘๓ ลว ๒๘ ก.พ.๕๘ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
(อบต.มาบโป่ง)ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๙๒ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
(ทต.หนองปลาไหล)ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๙๑ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนน  
(อบจ.ชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๙๐ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ตรวจสอบ!! รายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2558 (สำหรับพนักงาน ข้าราชการ)  
ตรวจสอบ!! รายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2558 (สำหรับผู้บริหาร สมาชิก)  
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2558 (ลูกจ้างประจำ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๘๘๓ ลว ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒ งวเที่ ๑ งบปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๙๘ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕ ) พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๘๑ ลว ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การปฏิบัติตมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๔๓ เรื่องทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๘๕ ลว ๒๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลังเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๓๓ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับส่งเสริมสนับสนุนแผนแม่บทการบริหารฯ  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๙ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ "ร้านมัจฉากาชาด" จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๘ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ "ร้านมัจฉากาชาด" จังหวัดชลบุรี  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๑ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๐ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี