ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๓๐ ลว.๒๖ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๕๙  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘๘๑ ลว.๒๖ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายงานการเงินอุดหนถนถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างบำรุงถนน  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๘๘๑ ลว.๒๖ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๖๐ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๕ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๘๐๓ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๗ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๖ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "สวดอิติปิโส ที่สุดแห่งคาถาทั้งปวง"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๘ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๒๗ลว.๒๖พ.ย.๕๗ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน รับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุและคนพิการ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป งวด ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๔๔๕๖ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๑ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน)  
ชบ๐๐๒๓.๓/;๔๔๕๗ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.e-plan  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๗๙ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล อปท.ตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๐๓ ลว.๒๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๘๐๔ ลว.๒๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่ีนที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๔๔๒๘ลว.๒๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๙๘๑ ลว.๒๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโดยใช้ ร.ร.เป็นฐานพัฒนาท้องถิ่น SMLD  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๒ ลว.๒๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๑ ลว.๒๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๒ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๙๘๔ ลว.๒๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/๒๓๙๘๕ ลว.๒๕ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๖๓ ลว.๒๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/๔๔๒๕ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในและเรื่อง วินัยทางงบประมาณการคลัง  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๒๔ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนา อปท.ต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน"  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๔๒๖ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนเแพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ทถ.อำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๘ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (๕๖-๖๐) และมติการประชุมร่วม คสช.และคณะรัฐมนตรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๗ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (๕๖-๖๐) และมติการประชุมร่วม คสช.และคณะรัฐมนตรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๙๐๐ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๐๒ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๘๕ ลว.๒๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ โครงการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๓๙๐๑ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ค่าตอบแทนสมาชิกท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๐๐ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราครูของสถานศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัด อปท.ปีการศึกษา ๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอสัตหีบ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๓ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๘๒ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๒๓ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๐๑ ลว.๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๐๔ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๐๓ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ๕๗ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๖ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๗๙ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๗๗ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๘๕ ลว.๒๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอทราบข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๗๐๒ ลว๒๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนา อปท.ต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนแผนชุมชน"(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๗๘ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๕ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๘๐ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อปท.ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๓ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๔ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๑๓ ลว.๒๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๕๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๐ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๙ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๙๗ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๙๖ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๙๘ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๙๙ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๕๘๐ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)ที่มีอยู่ในพื้นที่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๕๗๙ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๓๑๐ ลว.๑๙ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี