ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๓๒ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๓๑ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง จัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ส.ค.๕๗  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๑๒๗ ลว.๒๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑ "หริภุญไชยเกมส์"    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๔ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการจพทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงาช้าง  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๓ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเทศบาลและ อบต.เข้าใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๕๔ ลว.๒๗ สค.๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมิน รอบ ต.ค.๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๐๕๒ ลว.๒๗ ส.ค.๕๗เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๗๒๘ ลว.๒๗ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลการศึกษาท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๗ ลว.๒๐ ส.ค.๕๗ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต และการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๓๖ ลว.๒๐ ส.ค.๕๗ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาเพื่อช่วยเหลือชาวนา  
(แนบท้าย ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๓๑๒)เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๒๔๗ ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๐๒ ลว.๒๕ส.ค.๕๗ เรื่อง การซักซ้อมความเช้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๙๐ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๐๙ ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๙๕๒ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ (e-plan)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๕ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๐๐ ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(ท้องถิ่นอำเภอพนัสนิคม) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๖ ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง ดำเนินการกรอกข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๔๕ ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง ดำเนินการกรอกข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)  
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากยางพาราในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ยางพาราต่าง ๆ ที่ผลิตในประเทศ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๑ ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๖๒๙๑ ลว.๒๑ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ อบจ.ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่จะเกษียณอายุราชการในระดับสูงขึ้น ๑ ระดับ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๓๔ลว.๒๐ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ ส.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๙๗ ลว.๒๐ ส.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๘ ลว.๒๐ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ ๔/๕๖ และงวดที่ ๑/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๙ ลว.๒๐ ส.ค.๕๗ เรื่อง ผลการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๑๓๖ ลว.๒๐ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับดูแล อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๙๖ ลว.๒๐ ส.ค.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๕/๑๖๑๓๓ลว.๒๐ส.ค.๕๗เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งจะมีอายุครบ๖๐ ปีและจัดทำทะเบียนข้าราชการบำนาญท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๗๗ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๖๐๐๐ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท. ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๘/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๖๐ ลว.๑๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๗/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๕๙ ลว.๑๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งให้ทบทวนโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๗/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๐๕ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การประชาสัมพันธ์คัดเลือก "ผู้หญิงเก่ง ๒๕๕๘" และ"องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ๒๕๕๘"  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๒๘ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษของเทศบาล ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๖๙๔ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง สรุปผลการสัมมนาหัวข้อ "รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน..know the ASEAN Ways,Play the ASEAN Roles"  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๓ ลว.๑๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๖๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เม.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๓๓ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉ.๓)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๑๗ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๕๗ รอบ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๙๒ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๑๐ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๑๑ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๐๗ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๙๑๒ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเองในปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๘๖๘ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๙๐๓ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๙๑ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๘๑๗ ลว.๑๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ท.จ.ชลบุรี)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๖๘๙ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม) เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ๕๗ รอบที่ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๙๒ ลว.๖ ส.ค.๕๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๕ ลว.๑๔ส.ค.๕๗เรื่อง ประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๒๙ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (CCTV)  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๘๔๘ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง ยกเลิกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๗๕๕ ลว.๑๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง ให้ควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๓ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๒ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๐๐ ลว.๑๔ ส.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๔๗๒ ลว.๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
(ทถ.อ) ชบ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๘๙ ลว.๗ส.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี