ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๒๘๗ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒  ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๔ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้ง อปท.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำการจพทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงาช้าง  ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๐๓ ลว.๒๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเทศบาลและ อบต.เข้าใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๓๙ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๙ลว.๒๙ก.ค.๕๗ เรื่อง การพิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๓๑๕ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ)  
ชบ๐๐๒๓.๕/๒๖๐๖ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๒๖๘ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขอความร่วมมือ อปท.จัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ๕๗ (อปท.)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๕ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๓ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการกรณีพิเศษเพิ่มเติม  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๑ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๐๒ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๕๗ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๖๐๐ ลว.๒๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญชี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๙๘๒ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๕๗ และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี ๔๙-๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๗ ลว.๒๘ก.ค.๕๗ เรื่อง ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๕๘๘ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๗ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๕ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดการเรียนการสอน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๕ ลว.๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.๓)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๑๕๖ ลว ๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท.ได้รับค่าจ้าง(ฉ.๓) ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖๓ ลว.๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน มิ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๒๕๗๙ลว.๒๔ก.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๑๒๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๔ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๑๕๗ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ รุ่นที่ ๖/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๙ ลว.๑๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๔๐๒๒ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๗๘ ลว.๒๔ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๑๙ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๑๘ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ 0023.1/ว161 ลว 23 กค. 57 เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ 0023.1/ว162 ลว 23 กค. 57 เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๑๑๗ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๖๐ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๙ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๘ ลว.๒๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๖๕ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอให้จัดกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเข้าร่วมโครงการ"หนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กฯ"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๖๖ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง การจัดงาน "มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๖๗ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง หารือดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๑๓ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบการรรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาชาวต่างประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๒๕๑๒ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นป(ครั้งที่ ๒)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๗๙๖ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๕๗/๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๐๒ลว.๒๒ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป:สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๗๙๘ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๖ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๕ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๙ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๑ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๐ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศตรี ปฐม วรรธนะภูติ ป.ม.,ป.ช.อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๕๐๑ ลว.๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของ อปท.ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๔ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ๕๘ แกโรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๖ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ๕๘ แกโรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๒๗ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรราการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๗ ลว.๑๖ก.ค.๕๗ เรื่อง โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่อปท.  
ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๗ ลว ๑๗ กค.๕๗ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฎิรูปของศูนย์ปรองดองฯ  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๘ ลว ๑๗ กค.๕๗ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฎิรูปของศูนย์ปรองดองฯ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๓ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๒ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๓๑ ลว ๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๒๙ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ อ.ส.ค.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๓๐ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๔๖ ลว.๑๖ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (CCTV) ประจำปี ๕๘  

หน้าที่ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี