ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๐๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มิสิทธิคัดเลือกเพื่อเเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ   ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๖ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน ส.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๑๔ ลว. ๑๗ ก.ย. ๕๖ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๗ ลว.๑๐ ก.ย.๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยดรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๗๔ ลว.๑๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก และการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๗๓ ลว.๑๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก และการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๒ ลว.๑๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๘๔๗๓ ลว.๑๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการวิพากษ์ทิศทางและแผนหลักการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๗๕ ลว.๑๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง  
(ท้องถิ่นอำเภอ หน.กลุ่มงาน) ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๗๘ ลว.๑๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๑๓ ลว. ๑๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดพิมพ์แผ่นพับ "ท้องถิ่นเข้มแข็ง : ประชาชนเป็นสุข"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๓๗๔ ลว.๑๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๗๗ ลว.๑๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๑ ลว.๑๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ส.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๒๐๗ ลว.๑๑ ก.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ และปีต่อ ๆ ไป  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๐ ลว.๑๒ ก.ย.๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายในของ อปท.และซักซ้อมการดำเนินการกันไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ฉบับแก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๙ ลว.๑๑ ก.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม  
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (รอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๕ ลว.๑๐ ก.ย.๕๖ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๘ ลว.๑๑ ก.ย.๕๖ เรื่อง ขอจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองของจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๘๑๑๒ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๑๑๐ ลว. ๑๑ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๙ ลว.๑๑ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๐๓๙ ลว.๑๐ ก.ย.๕๖ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๖ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๗ ลว.๑๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๐๘ ลว.๑๐ ก.ย.๕๖ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๓๘ ลว.๑๐ ก.ย.๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๘๐ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๗๙๓๑ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น ๒๕๓๔  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๔ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๓๐ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๒๙ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง การรวบรวมผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และผลงานการประกวดโครงการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๔ ลว.๙ ก.ย.๕๖ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการเกษียณอายุและพนักงานสถานธนานุบาลที่พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๗๗ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา่ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖๙ ลว.๓ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๗๐ ลว.๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๘๗๑ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๕๖ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท.จัดเก็บเอง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๖๑ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ ๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๘๗๒ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๔ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๖๐ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๔๗ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๓ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
(ทม.บ้านบึง อบต.บ้านเซิด)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๒ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๕๘๐ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๖๖๑ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๔ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๕ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๔๖ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง ๓ ปี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๖๐ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๓๖ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๑ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๙ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง แผนการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เดือน ต.ค.๕๖-ก.ย.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๙ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๖/๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๔๐ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๐ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑๕๘ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๔๕ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๔ ลว.๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leader'Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี