ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  (ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๓๙ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๒/๖๙๔๐ลว.๑๗เม.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการอบจ.ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น๑ ระดับ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๕๒๒ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ อปท.เจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๓ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดการแข่งขัน ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๔๑ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาการขอปรับปรุงส่วนราชการหรือจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ของ อบจ.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๕๔ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลดีเด่น ศูนย์พัฒนาของ อปท.ประจำปี ๕๗ (แก้ไข)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๖๙๓๘ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสรรหาผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๖๘๘๓ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (มยผ.๒๓๐๑-๕๖)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๕๑ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนหนู ปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๕๓ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เะงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวด ๔  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๘๑๖ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศให้พนักงานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๘๑๔ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๘ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๘๑๑ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง รายงานภารกิจการใช้รถยนต์ฉุกเฉิน กู้ภัย เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณฺ์ ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕ ลว. ๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๓ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๒ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๐๙ ลว.๑๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินการเรียนรู้  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๐๘ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๘๐๓ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๐๒ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๔๙๗ ลว.๑๐ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๔๔ ลว.๑๐ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๐๐ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๔๒ ลว.๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๔๐ ลว.๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือใคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๑๐ลว.๑๐เม.ย.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานวิชาการข้าราชการครู พนักงานครูบุคลากรการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ต.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๕๔ ลว.๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๓๑ ลว.๘ เม.ย.๕๗ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๕๓๐ ลว.๘ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๙๐ ลว.๘ เม.ย.๕๗ เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลิดโรค ภายในปี ๒๕๖๓  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๙๐ ลว.๘ เม.ย.๕๗ เรื่อง ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ  
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๗๘ ลว ๓ เม.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๗๗ ลว ๓ เม.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๑๒๖๘ ลว ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓ ลว.๓ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดส่งแผนการใช้จ่ายเงิน  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๒ ลว.๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ ในรุ่นที่ ๔/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๑๙๑ ลว ๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๔๙ ลว.๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๑๒๕๐ ลว.๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี ๕๗ ทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ผ่าน GFMIS  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๔๘ ลว.๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งการโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๔๔๐ ลว.๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๔๔๑ ลว.๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๑ ลว.๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน กพ.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๑ ลว ๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมติดตามภาคีเครือข่าย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๑๐ ลว ๓๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๙๙๓ ลว ๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐ ลว.๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๓๗ ลว.๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกหนังสือรางวัล Felix Houphouet-Boigny Peace Prize  
ชบ๐๐๒๓.๒/๓๘๙ ลว.๒๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การขอปรับปรุงส่วนราชการระดับกองเป็นสำนัก  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๘๖๙ ลว ๓๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๗๙๘ ลว.๒๘ มี.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๕๗๙๙ ลว.๒๘ มี.ค.๕๗ เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๕๘๖๘ ลว.๒๘ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ ม.ค.๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๘ ลว ๒๘ มี.ค.๕๗ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๓ ลว.๒๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูล (e-plan) ก.พ.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๑๔ ลว.๒๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง ผลการนำเข้าข้อมูล (e-plan) ก.พ.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๗๐ ลว ๒๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี