ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๓๗ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๒๐ ลว ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗   ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๓๒ ลว ๓ ม.ีค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชาการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนแห่งชาติ    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๐ ลว ๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๖๙๕ ลว ๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๔๗ ลว.๑๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๓๓๐ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๕๗ (แก้ไขชื่อเรื่อง)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๔ ลว. ๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๓ ลว ๑๒ มี.ค.๕๗ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๑ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๙ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งวัตกรรม" ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๖ ลว.๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
(ทถ.เมืองฯ,สัตหีบ,เกาะจันทร์) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๘ ลว.๑๒มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๔๓๖ ลว.๑๑มี.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน่ชวงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗  
ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ชบ๐๐๒๓.๓/๓๑๙ ลว.๑๐มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๐๐ ลว.๑๐มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ที่ ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๖๕ ลว.๑๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๓๘ ลว ๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเอกสารสำรองเงินจากกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเป็นกรณีมีหนี้ผูกพัน  
ท้องถิ่นอำเภอ ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘ ลว. ๑๐ มี.ค.๕๗เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ตรวจตราสถานที่พักและที่ทำงานที่มีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นชาวต่างด้าว  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑ ลว. ๑๐ มี.ค.๕๗เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ตรวจตราสถานที่พักและที่ทำงานที่มีคนงานก่อสร้างซึ่งเป็นชาวต่างด้าว  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๐ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๒๕ ลว ๑๒ มี.ค.๕๗ เรื่อง อำนาจการยุบส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ชบ๐๐๒๓.๑/๔๕๕๔ ลว ๑๒ มี.ค. ๕๗ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๔๕๔๘ ลว ๑๒ มี.ค.๒๕๕๗ เรื่ีอง ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลของ อปท. พ.ศ.2557ฯ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๔๕๔๙ ลว ๑๒ มี.ค.๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๓๖ ลว ๑๑ มี.ค.๕๗ เรื่องสำรวจข้าราชการครู พนักงานครูร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๔๕๔๗ ลว ๑๒มีนาคม๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องค์มนตรี และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๓๒ ลว.๑๑มี.ค.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบ้ติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๓๕ ลว.๑๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๓๙ ลว.๑๑ มี.ค.เรื่อง การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑ ประจำปี งป.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๙ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นที่เอเซีย-แปซิฟิค  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๗ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคพื้นที่เอเซีย-แปซิฟิค  
ชบ๐๐๒๓.๓/๔๒๕๘ ลว.๗ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๖๘ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๒๗ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๐๓ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง โครงการ อปท.ซัมมิท ๒๐๑๔  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒๖ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการและร่วมชมโครงการ อปท.ซัมมิท ๒๐๑๔  
ชบ ๕๑๐๐๒/๑๕๓๑ ลว.๑๐ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๓๑ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอให้สนับสนุนการส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่ อปท.ในระดับพื้นที่  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๓๓ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๖ ลว.๖ มี.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๗ ลว.๖ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขารประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๐๓ ลว.๖ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นชาวญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๒๔๓ ลว.๖ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗ (เรื่องอยู่ระหว่างเสนอ)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๒ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าสัมมนาวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าสัมมนาวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๒๙ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การรองรับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๘ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ของ อปท.เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ของ อปท.เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๐ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๖๑ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๖๐ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๓๐ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑ ลว.๒๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๔๙ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การขอซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๙๙๓ ลว.๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเลื่อนโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๘๑๗ ลว.๒๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง กำหนดสถานที่ประกาศรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ทน.แหลมฉบัง) ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๕๓ ลว.๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๕๒ ลว.๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐ ลว.๒๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๕๐ ลว.๒๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี