ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๔/ว๓๘๖๔ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๕๗๓ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๑ ลว.๒๒ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าใช้เว็บเพจสำหรับรวบรวมข้อมูลระเบียบกฎหมาย แนวทางขั้นตอนและการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๖๐ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๔๗ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๓ ลว.๖ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  
(ทม.บ้านบึง อบต.บ้านเซิด)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๒ ลว. ๖ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๕๘๐ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๗๖๖๑ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๔ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๕ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๔๖ ลว.๕ ก.ย.๕๖ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง ๓ ปี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๖๖๐ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๓๖ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๑ ลว. ๕ ก.ย. ๕๖ เรื่อง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๙ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง แผนการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เดือน ต.ค.๕๖-ก.ย.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๙ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๖/๒๕๕๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๔๐ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๐ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑๕๘ ลว. ๔ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๔๕ ลว.๔ ก.ย.๕๖ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๔ ลว.๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leader'Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๖ ลว. ๒ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๙๘ ลว.๓ ก.ย.๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๑๗ ลว.๓๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดที่มีการระบาดเพิ่มขึ้น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๖ ลว. ๒ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๑๕ ลว.๓๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและระดับจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖๑ ลว.๒ ก.ย.๕๖ เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๑๐ ลว.๒๙ส.ค.๕๖ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๑๘ ลว.๓๐ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๖ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๙๗ ลว.๒๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล (ปศต.)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๒๑๐ ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๕ ลว. ๒๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๙๔ ลว. ๒๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๗ ลว.๒๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การคืนเงินค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๓๐๖ ลว.๒๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๙๗ ลว.๒๙ ส.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเ้ลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๐๖๒ ลว.๒๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๑๐๐ ลว. ๒๙ ส.ค. ๕๖ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๑๐ลว.๒๙ส.ค.๕๖ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเินินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๙๐๖ ลว.๒๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ อปท.เข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๕ ลว.๒๘ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๓/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๙๔ ลว.๒๗ ส.ค.๕๖ เรื่อง การแก้ไขกำหนดการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลของ อปท. ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๒ ลว ๒๓ส.ค.๕๖ เรื่อง รายงานขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวด ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๕ ลว.๒๑ ส.ค.๕๖ เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๙๑ลว.๒๓ส.ค.๕๖เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๕เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เป็นค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๑๘ ลว.๒๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๘๑๙ ลว.๒๖ ส.ค.๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๓๙ ลว.๒๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities:LD)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๓๘ ลว.๒๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๒๖๘ ลว.๒๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๖ (หลักสูตร ๕ วัน)  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๗๐ ลว.๒๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดส่งหนังสือข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๖๙ ลว.๒๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดส่งหนังสือข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๗๓๓ ลว ๒๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๖๗ ลว.๒๓ ส.ค.๕๖ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น"ในรุ่นที่ ๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๖๐ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดซื้อชุดทดสอบสำเร็จรูปตรวจหาสารเสพติด  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๖๑ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดซื้อชุดทดสอบสำเร็จรูปตรวจหาสารเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖๖๔๓ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง รายงานการจัดตั้งสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๐ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๙ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๕๘ ลว.๒๒ ส.ค.๕๖ เรื่อง การจัดส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี