ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๗ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๖ ลว.๑๗ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับราคาค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหมวด ๑ ค่าห้องและค่าาหาร  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๔ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๕ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้มูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขต อปท.เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๑๔๖ ลว. ๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพืการเรียนการสอน ประจำปี ๕๖ (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๖ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการขงประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๑๔ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖ ลว.๑๗ ม.ค. ๕๗ เรื่อง เลื่นกำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๑๔๔ ลว.๑๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรงการศึกษา ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒ ลว.๑๗ ม.ค. ๕๗ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่นแต่งตั่งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒๔ ลว. ๑๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน ๙) ประจำเดือน ธ.ค.๕๖ ให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๖๒ ลว. ๑๔ ม.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธี ขั้นตอน และกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/ว.๖ ลว.๑๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๙ ลว.๑๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการคนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๖ ลว. ๑๔ ม.ค.๕๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน (UWC) ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
เรื่อง อนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเพื่อให้ข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๗๕๘ ลว.๑๔ ม.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัด อปท. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๔ ลว.๑๔ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และงานสังสรรค์ปีใหม่  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๘๓ ลว.๑๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔ ลว.๑๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๕๕ ลว.๑๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓ ลว.๑๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. ประจำเดือน ธ.ค.๕๖  
(เทศบาลและ อบต.ตามรายชื่อ) ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑ ลว. ๑๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลของพนักงาน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (อบต.) (๓)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑ ลว.๑๐ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๗๔ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๙๗ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ชุดที่ ๕  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๒ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๕๖๒ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองและปรับขั้นเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๘ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๖๘ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๖๙ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งวดที่ ๑ (ต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๐๘ ลว.๙ ม.ค.๕๖ เรื่อง ซักซ้อมการกำหนดวันดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อปท.เจ้าภาพระดับภาค  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๕๗๕ ลว. ๙ ม.ค.๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๖ ลว.๘ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผ่านทางระบบ GFMIS  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๔๐ ลว.๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๒ ลว.๘ ม.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๕ ลว.๘ ม.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๗ ลว.๗ ม.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัด อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖ ลว.๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๓ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๖ ลว.๗ ม.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖ ลว.๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การสอบประจำสนามสอบ การดำเนินการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒ ลว.๖ ม.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้า่สู่ประชาคมอาเซียนของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๔ ลว. ๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๕ ลว.๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๑ ลว.๖ ม.ค.๕๖ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถานศึกษาสังกัด อปท.และการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๓๔๘ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๖ ลว. ๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๒๕๒ ลว. ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
(ท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๗ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประัชุม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๓๖๐ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๓๕๘ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี