ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๔/ว๓๘๖๔ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๕๗๓ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๑ ลว.๒๒ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าใช้เว็บเพจสำหรับรวบรวมข้อมูลระเบียบกฎหมาย แนวทางขั้นตอนและการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๓๐ ลว.๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๗๔๖ ลว.๓๐ เม.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๕๘๐ ลว.๑ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๖๘๓ ลว.๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรบบสารสนเทศของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๘๔ ลว.๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.๒๕๕๗ งวดที่ ๒ (เม.ย.-มิ.ย.57)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๗๖ ลว.๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค.๕๔  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๗๕ ลว. ๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินริบเดือน เม.ย.๕๕  
ชบ๐๐๒๓.๑/๗๓๖๗ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/๗๓๖๖ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๕๓๗ ลว.๒๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  
ชบ๐๐๒๓.๓/๕๓๗ ลว.๒๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕๗๕ ลว.๒๕ เม.ย.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้ง ๔/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๗๕๗๑ ลว.๒๕ เม.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากร รุ่น๒  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๕๐ ลว.๒๕ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังโต้ อ.นาทวี จ.สงขลา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๔ ลว.๒๕ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังโต้ อ.นาทวี จ.สงขลา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๔๙๘ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๓๗๐ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗  
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรอปท.(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๓ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๒ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๔๔๓๒ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๑๘๘ ลว.๒๓ เม.ย.๕๗ เรื่อง การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(หนังสือยู่ระหว่างเสนอ)เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๒(เม.ย.-มิ.ย.๕๗)  
เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร อบต.(๓)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๒๔ ลว.๒๓ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ส่งภายใน 2 พ.ค. 57 สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๒๕ ลว.๒๓ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กพ.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๖๑ ลว.๒๓ เม.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือนเมษายน ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๒๐ ลว.๒๓ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๘๓ ลว.๒๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกัน สำนักงาน ป.ป.ส.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๑๘๒ ลว.๒๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๐ ลว.๒๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๓๓ ลว.๒๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๗๐๐๕ ลว.๒๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวน ๕๗ (รุ่นที่ ๓๓ และ ๓๔)  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๗๐๐๔ ลว.๒๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๐๐๑ ลว.๑๘ เม.ย.๕๗ เรื่องหารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแเด็กกรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๑ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๙ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๓๙ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๒/๖๙๔๐ลว.๑๗เม.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการอบจ.ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น๑ ระดับ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๕๒๒ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ อปท.เจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๒๓ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดการแข่งขัน ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๙๔๑ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาการขอปรับปรุงส่วนราชการหรือจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ของ อบจ.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๕๔ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลดีเด่น ศูนย์พัฒนาของ อปท.ประจำปี ๕๗ (แก้ไข)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๖๙๓๘ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสรรหาผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๖๘๘๓ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (มยผ.๒๓๐๑-๕๖)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๕๑ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนหนู ปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออก ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๓๕๓ ลว.๑๗ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เะงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวด ๔  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๘๑๖ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประกาศให้พนักงานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๖๘๑๔ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเลื่อนสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๘ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๘๑๑ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง รายงานภารกิจการใช้รถยนต์ฉุกเฉิน กู้ภัย เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณฺ์ ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕ ลว. ๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๓ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๑๒ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยรถโดยสารสาธารณะ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๐๙ ลว.๑๑ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินการเรียนรู้  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๕๐๘ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๘๐๓ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งยอดเงินรายได้นำส่ง อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๐๒ ลว.๑๑ เม.ย.๕๗ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท.  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี