ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ๕๗  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๕๑๖ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๔๕ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๕๗    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๖ ลว.๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๓ ลว.๙ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๖ ลว.๗ ม.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๖ ลว.๗ ม.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การสอบประจำสนามสอบ การดำเนินการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒ ลว.๖ ม.ค.๕๖ เรื่อง การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้า่สู่ประชาคมอาเซียนของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๔ ลว. ๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๕ ลว.๖ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๑ ลว.๖ ม.ค.๕๖ เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถานศึกษาสังกัด อปท.และการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๓๔๘ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๖ ลว. ๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๒๕๒ ลว. ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
(ท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี) ชบ ๐๐๒๓.๓/๙ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๗ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประัชุม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจำหน่ายบันทึกท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓ ลว.๓ ม.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๓๖๐ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๓๕๘ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัด อปท.ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓ ลว.๒ ม.ค.๕๗ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๘๕๐ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๙ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๙ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๗๒๕๒ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๒๐ ลว.๒๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๕๑ ลว. ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๕๒ ลว. ๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๗ ลว.๒๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การเร่งรัดจัดสรรเงิน ตามงบประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๘ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๗๐๖๘ ลว.๒๕ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ๒๕๕๖(แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๗ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.(แก้ไข)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๘๓๑ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๒ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อปท.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๓ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อปท.ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้ความร่วมมือด้านการจัดการจากมหาวิทยาลัยบูรพา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙๕๑ ลว. ๒๔ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๘๕ลว.๒๓ธ.ค.๕๖เรื่อง แนวทางกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๖๗ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ ลว.๒๓ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๕ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๗๙ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๘๐ ลว. ๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๕๗๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๕ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๘๑๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๗๖๓ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๕๘๕ ลว. ๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต.Energy Awards"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๔ ลว.๒๐ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๘ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๗ ลว.๑๙ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนาธรรมไทยในต่างประเทศ  
ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ก.พ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๓ ลว. ๑๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO)  
เรื่อง รายละเอียดการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กเป็นครู คศ.๑  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๗ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุขัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๔๘๖ ลว.๑๘ ธ.ค.๕๖ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๑๒ ลว.๑๗ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๕๒๑ ลว.๒๕ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๑  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๘๓ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๘๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๓๔๒ ลว.๑๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี