ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๙๑ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ๙ ปี สช.  (ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๘ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๖ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๘ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๕๗ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๕๖ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๒๐ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๑๗ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๒ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๐ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๘ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำรองเงินเป็นกรณีหนี้ผูกพัน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๘๔ ลว.๙ ต.ค.๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หนังสือที่อ้างถึงแนวทางการปรับอัตราเงินเดือน)  
ชบ ๐๐๒๓./๓๑๕๔ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๕๑ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๘ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๐๘ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๕ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๑๒๕ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๗ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๐๒ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๐๓ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๙ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๑๓ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๐๒๖ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๑ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๒ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗รุ่น ๔  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๐ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๓ ลว. ๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๙๖๕ ลว.๑๗ เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๖๖ ลว.๑๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การระชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑๘ ลว.๑๘ ก.พ. ๕๗ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๔๑ ลว.๑๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว.๑๒ ก.พ.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๓๗ ลว.๑๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๙๓ ลว.๑๒ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น รุ่นที่ ๑  
เรื่อง โครงการหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๓๓ ลว.๑๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๐๔ ลว.๑๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๓๒ ลว.๑๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดที่ ๓  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๙๕ ลว.๑๑ ก.พ.๕๗ เรื่องการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๗๙ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๑ ลว.๑๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๕๔๒ ลว.๑๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๕๑๘ ลว.๑๐ก.พ.๕๗เรื่อง การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๕๗ "ร้อยละของเทศบาลและอบต.ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๗ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๖ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๗๕ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน เม.ย.๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๕ลว.๗ก.พ.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "การบริหารจัดการด้านการผังเมือง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของอปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๔๔ ลว.๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๖ ลว.๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๒ ลว.๖ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนสำหรับ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๘ ลว.๖ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัีย  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๘ ลว.๕ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๗ ลว.๕ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๖ ลว.๕ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๑๒๙ ลว.๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๑๒๘ ลว.๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๔๔ ลว.๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๕๖ ลว.๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕ ลว.๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง การนำส่งรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ให้กับ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ งวดที่ ๑  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี