ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๒๕๑๒ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นป(ครั้งที่ ๒)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๗๙๖ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๕๗/๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๘๐๒ลว.๒๒ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป:สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๗๙๘ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๖ ลว.๒๒ ก.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๕ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๙ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๑ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๐ ลว.๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศตรี ปฐม วรรธนะภูติ ป.ม.,ป.ช.อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๒๕๐๑ ลว.๓ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของ อปท.ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๔ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ๕๘ แกโรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๖ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ๕๘ แกโรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๒๗ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรราการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๙๗ ลว.๑๖ก.ค.๕๗ เรื่อง โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่อปท.  
ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๗ ลว ๑๗ กค.๕๗ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฎิรูปของศูนย์ปรองดองฯ  
(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๘ ลว ๑๗ กค.๕๗ เรื่อง รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฎิรูปของศูนย์ปรองดองฯ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๓ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๖๒ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๓๑ ลว ๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๒๙ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่ อ.ส.ค.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๓๐ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๔๖ ลว.๑๖ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (CCTV) ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๔๘ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสประจำปี ๕๘ และอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๔๑ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๔๐ ลว.๑๗ ก.ค.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๔๘ ลว.๑๖ ก.ค.๕๗ เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๔๖ ลว.๑๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ ๕๘ แก่โรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  
เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (CCTV) (หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๘๘ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๕๔  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๔๓ ลว.๑๓๒๔๓ ลว.๑๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๐๑ ลว.๑๖ ก.ค.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างอปท.รุ่น๙  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๒๔๐๕ ลว.๑๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว๒๔๑๘ลว.๑๕ก.ค.๕๗เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม)  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๑๙ ลว.๑๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๔๒ ลว.๑๕ ก.ค.๕๗ เรื่อง การทำบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๗/๕๗ และฉบับที่ ๖๘/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๘๘ลว.๘ก.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖/๕๗  
เรื่อง การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว๒๔๐๐ลว.๑๐ก.ค.๕๗เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พนักงานเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๘๔ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๓๗ ลว.๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (UNESCO)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๒๙๓๘ ลว.๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๒ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๑ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๕๗ รุ่นที่ ๓๔  
เรื่อง แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๑๔๕ ลว ๑๐ กค.  
เรื่อง แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ที่ ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๔๔ ลว ๑๐ ก.ค.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๔๐ ลว.๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๓ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพืื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๖ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๘๗ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง การกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๘๖ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมที่อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๒๘๙๐ ลว.๘ ก.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๕/๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๐๗๙ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจ อปท.ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพงักงาน (กสถ.)ดำเนินการสอบแข่งขัน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๓๐๗๘ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๓๘๓ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่ง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๘๓ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท.  
(อบต.ทุกแห่ง) ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๐๘๔ ลว.๑๐ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท.  
(อบจ. เมืองพัทยา)ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๒๙๓๙ ลว.๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๕๘-๖๐) ของ อปท.  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี