ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๒/๒๒๐๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้มิสิทธิคัดเลือกเพื่อเเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น เป็นกรณีพิเศษ ๑ ระดับ   ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๘ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกตามประกาศ คสช. ๘๕/๕๗  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๖๓๗ ลว.๓๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒/๕๗    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๓/๘๖๙๔ ลว.๑๖ พ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๕๖๐ ลว.๑๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์การปิดอาคารพระที่นั่งรัตนรังสรรค์และบริเวณโดยรอบฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๕๙๕ ลว.๑๕ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๕๓,๕๔  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๙ ลว.๑๕ พ.ค.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา งวดที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๖๓๐ ลว.๑๔พ.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น เม.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๕๕๓ ลว.๑๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๕๙๗ ลว.๑๕ พ.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๖๔๓ ลว.๑๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องเพื่อนำความกรอบบังคมทูลพระกรุณา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว๘๕๕๙ ลว ๑๔ พ.ค.๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ปฐม วรรธนะภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. จังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๑/๖๔๑ ลว.๑๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ปฐม วรรธนะภูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต.จ.ช.บ.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๖๓๖ ลว.๑๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๗๘ ลว.๑๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๘๓๙๘ ลว.๑๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ตำแหน่งปลัด อบต.ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๘๓๙๙ ลว.๑๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต.ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง  
ชบ๐๐๒๓.๑/๖๓๐ ลว.๑๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การรวบรวมกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗ ลว.๑๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต. เม.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๘๓๒๓ ลว.๘ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัดิการอื่น รุ่น ๔  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๓๗๓ ลว.๑๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการตามแผนบูรณาการภาคสังคม ๙ องค์กร เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ๕๗-๕๙  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๓๗๐ ลว.๑๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๕๙๙ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำทำเนียบหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๕๙๘ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดทำทำเนียบหน่วยงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๑๐๖ลว.๖พ.ค.๕๗ การรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๘๗๕ ลว.๑ พ.ค.๕๗ เรื่อง การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๓๗๑ลว.๑๒พ.ค.๕๗ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๕๙๔ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น๑ ระดับ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๕๗ ว ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัดิการอื่น รุ่น ๓  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๗๕ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๒๕๙ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง การแจ้ง อปท.เป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาของ อปท ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๒๕๘ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการทรูปลูกปัญญา ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๒๕๗ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๔/๖๐๒ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ รุ่นที่ ๔/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๖๐๓ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗ รุ่นที่ ๔/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๕๒๙ ลว.๗ พ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้ง อปท.จัดทำบัญชีสำรวจข้อมูล อปท.จังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๗๖ ลว.๖ พ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งอปท.สำรวจข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลสรุปแผนและผลการดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๕๔-๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๗๕ ลว.๖ พ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งอปท.สำรวจข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลสรุปแผนและผลการดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๕๔-๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๐๓๔ ลว.๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจสอบโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๘๑๐๙ ลว.๖ พ.ค.๕๗ เรื่อง การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖ ลว.๓๐ เม.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ประจำเดือนเมษายน ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๓๕ ลว.๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การมอยหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๕๓๖ ลว.๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การให้รางวัล อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๖๙ ลว.๑ พ.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๓๐ ลว.๒ พ.ค.๕๗ เรื่อง การสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๗๗๔๖ ลว.๓๐ เม.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๕๘๐ ลว.๑ พ.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๗๖๘๓ ลว.๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรบบสารสนเทศของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๘๔ ลว.๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.๒๕๕๗ งวดที่ ๒ (เม.ย.-มิ.ย.57)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๗๖ ลว.๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือน ต.ค.๕๔  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๔๗๕ ลว. ๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินริบเดือน เม.ย.๕๕  
ชบ๐๐๒๓.๑/๗๓๖๗ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/๗๓๖๖ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ  
(ท้องถิ่นอำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๕๓๗ ลว.๒๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  
ชบ๐๐๒๓.๓/๕๓๗ ลว.๒๒ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๕๗๕ ลว.๒๕ เม.ย.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้ง ๔/๒๕๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๗๕๗๑ ลว.๒๕ เม.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บุคลากร รุ่น๒  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๕๕๐ ลว.๒๕ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังโต้ อ.นาทวี จ.สงขลา  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๔ ลว.๒๕ เม.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดวังโต้ อ.นาทวี จ.สงขลา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๔๙๘ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ (เขตเมือง)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๓๗๐ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗  
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรอปท.(หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๓ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี