ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๙ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘  ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๖ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง"การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยากร"  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๔ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่ อปท. ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๙ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๖ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง"การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยากร"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๔ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่ อปท. ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๖ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๖๙๙๒ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การแก่ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๗๐๑๕ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๗๔ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๓ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๗๓ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๔ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๑ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๑๒ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินของ อปทง เพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ อปท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๐ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมในระบบออนไลน์และรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๒ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การตรวจสอบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๒ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๕๑ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๐ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖(ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน)  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๔๗ ลง ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๙๙ ลว ๒๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  
ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร ของ อบต.  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๔๔๑ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๐๒ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๑๐ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป การสร้างเสริมสวัสดิการแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ปี ๒๕๕๘ งวดที่ ๔ (เมษายน ๒๕๕๘)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๙ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง ส่งหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัยชุด "อ่านอุ่นรัก"  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๓๘ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง ส่งหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัยชุด "อ่านอุ่นรัก"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๖๑๕ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๘ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอส่งจดหมายข่าว "HR NEW" ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๑๙ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์และงเื่อนไขการสอบคัดเลือก  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๗๐๘ ลว ๒๖ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน)  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๙๕ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๓๖ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำสายชัยพรวิถี  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๖๕๐๘ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๙๖ ลว ๒๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๖ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๔ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๓ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๔๐๖ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๒ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การประชุมหารือข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๑ ลว ๒๔ มั.ค.๕๘ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๐ ลว ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดงานเสวนาและนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๗ ลว ๑๗ มี.ค.๕๘ เรื่อง แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะ  
(อบต.ท่าข้าม)ชบ ๐๐๒๓.๕/ว๔๒๗ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  
(อบต.หนองขาม)ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๒๘ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๒๐ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๘  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๒๒ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา(นักบริหาร ระดับ ๖-๙)  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๒๑ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๑๙ ลว ๑๘ มี.ค.๕๘ เรื่อง มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๒๕ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง อบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาการเสริมสร้างูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๒๔ ลว ๒๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง อบรมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๕ ลว.๑๙ มี.ค.๕๘ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุน ศพด.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๘๕ ลว.๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๘๙ ลว.๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะที่ส่วนราชการจัดเก็บได้และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๒๓๔ ลว.๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๒/๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๔๒๓ ลว. ๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๒๙ ลว. ๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่ีอง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๒๘ ลว.๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่อง การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ ๔๑๘ ลว ๑๙ มี.ค. ๕๘ เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๖๑๑๗ ลว. ๑๘ มี.ค. ๕๘ เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ 'ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์'  

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี