ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๕ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๖ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ๕๗  ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๘๖๓ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อปท.    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๕ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐/๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๖ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๘๖๓ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๘ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๔ ลว.๒๑ ต.ค.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของ รมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๗๖ลว.๒๑ต.ค.๕๗เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่การนำเข้าข้อมูลการเลือกตั้ง  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๕๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๔ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๗๓ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๑/๒๑๓๔๐ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๑๓๑๘ ลว.๒๐ ต.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อ อบต.และเทศบาล  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๖ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลระบบประปาของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๗ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลระบบประปาของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๖๕ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๕๖๔ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๑๑๖๓ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่ง และกำหนดเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการอบจ.ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๕๒ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครบรอบ ๑๒ ปี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๕๐ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๓๔ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๑๑ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๖๐ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรแผ่นดิน ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๕๑ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรแผ่นดิน ประจำปี ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๗ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข จังหวัดชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๖๑ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๓๕ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง การรายงานผลดำเนินการและแบบตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๑๓๐ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเตรีมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๕๖๒ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัด อปท.ที่มีวุฒิปริญญาตรีทางการพยาบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๘๑๐ ลว.๑๗ ต.ค.๕๗ เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๙๒ ลว.๑๕ ต.ค.๕๗ เรื่อง สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๙๙๗ ลว.๑๖ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเงินเดือน และเงินค่าจ้างของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๕๑ ลว.๑๕ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งหนังสือรวมคำพิพากษาศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๗๘๒ ลว.๑๕ ต.ค.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ใก้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๘ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท.ประจำปีงบประมาณ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๗ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๘๘๕ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๔๙ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๗๘๑ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๕ แห่ง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๖  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๔๐ ลว.๑๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๐๗๓๔ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๔๘ลว.๑๓ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประเด็นการมอบนโยบายของรมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมตรวจเยี่ยม สถ.  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๕๓๘ลว.๑๓ต.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปประเด็นการมอบนโยบายของรมต.ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมตรวจเยี่ยม สถ.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๗๓๖ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๖๙๘ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของอปท.ตามมาตรา๓๕ แห่งพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น๔๒  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๖ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและตรวจสอบสถานะของโรงเรียน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๓๕ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและตรวจสอบสถานะของโรงเรียน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๒๐๗๒๖ ลว.๑๓ ต.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการ กทม.กับข้าราชการ อบจ.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๒๙ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๑๕๒๘ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๔๕ลว.๙ต.ค.๕๗ เรื่อง บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๔๑ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือน เม.ย.๕๖  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๓๗๓๙ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรพิเศษการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๗๓๘ ลว.๙ ต.ค.๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๙๗๔๐ลว.๓๐ก.ย.๕๗ เรื่อง ผลการตรวจติดตามการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอปท.(e-Plan)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๒๔ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การตอบแบบสำรวจการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กร  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๔๔ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ก.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๓๖๕ ลว.๗ ต.ค.๕๗เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๗ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๕๖-๕๗ และที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใหม่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๘ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๕๖-๕๗ และที่ได้รับการบรรจุแตงตั้งใหม่  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๐๔๙๑ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือก ร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่าง ร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและร.ร.ประชาธิปไตยตัวอย่างแบบประจำปี ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๑๓ ลว.๘ ต.ค.๕๗ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.  

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี