ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๗ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๕๗ ลว ๓๑ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)    
 

     
 

การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

          เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรีขึ้น ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

          โดยมีการประชุมในข้อราชการที่สำคัญ และได้เชิญนายขจร ศรีชวโนทัย ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีมาแจ้งข้อมูลข่าวสาร/หนังสือสั่งการ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล รวมทั้งได้มีการให้ความรู้เรื่อง "การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงค์ตำแหน่งทางการเมือง" โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชลบุรีเขตพื้นที่ ๒ (ชลบุรี) ด้วย
 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี