ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๔๗๒ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๕๗ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๔๐ ลว.๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูล อปท.ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๔๐๓๖ ลว.๒๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบาย    
 

     
 
 
 

นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์

ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

  ประวัติบุคคลและการทำงาน

ชื่อ         นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์

ภูมิลำเนา :  จังหวัดชลบุรี

เกิด :        ๑๖ เมษายน ๒๕๐๔

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารงานคลังสาธารณะ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์

กาศึกษาอบรม 

- หลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 46 วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( พ.ศ.2543 )

 - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 46 วิทยาลัยมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ( พ.ศ.2547 )

ประวัติการทำงาน

1.ปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

2.ปลัดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

3.ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

4.ปลัดอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

5.ปลัดอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย

6.ปลัดอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

7.ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

8.ท้องถิ่นจังหวัดระนอง

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โทร:038-273177 ,038-276198-9

การศึกษาดูงาน

- ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส

- ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรเลีย   เยอรมัน และฝรั่งเศส

- ด้านการป้องกันน้ำท่วมและระบบทางระบายน้ำ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม

- ด้านการจัดการขยะ ณ ประเทศจีน ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์

 

 

 

 

 
 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี