ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ชบ ๐๐๒๓.๓/๖๙๖๗ ลว ๓๐ มี.ค.๕๘ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๕๗ ลว ๓๑ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)    
 

     
 
 

 

 

 

นายทรงวุฒิ จันทร์ผ่องศรี 

ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

ชื่อ :        นายทรงวุฒิ จันทร์ผ่องศรี

ภูมิลำเนา :  จังหวัดชลบุรี

เกิด :  ๘ มิถุนายน  ๒๔๙๙

วุฒิการศึกษา

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รัฐศาสตร์บัณฑิต)

กาศึกษาอบรม 

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๘ วิทยาลัยมหาดไทย

   ระหว่าง ๕ มิถุนายน - ๒ กันยายน ๒๕๔๘

- หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงาน สถ. (ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑)

ประวัติการทำงาน

๑. ปี ๒๕๒๕ - ปลัดอำเภอขาว จ.ลำปาง 

2. ปี ๒๕๒๖ - ปลัดอำเภออุ้มผาง จ.ตาก 

๓. ปี ๒๕๒๗ - ปลัดอำเภอเมืองตาก จ.ตาก

4. ปี ๒๕๒๘ - ปลัดอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี 

5. ปี ๒๕๓๒ - ปลัดอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

6. ปี ๒๕๓๗ - ป้องกันจังหวัดชลบุรี

7. ปี ๒๕๓๙ - ปลัดอำเภอสังคม จ.หนองคาย

    - ป้องกันจังหวัดชลบุรี

    - จ่าจังหวัดสระแก้ว 

8. ปี ๒๕๔๑ - ปลัดอำเภอท่าชนะ จ. สุราษฏ์ธานี

    - จ่าจังหวัดสุราษฏร์ธานี

๙. ปี ๒๕๔๓ - ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี

    - ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี

๑๐. ปี ๒๕๔๖ - ปลัดอำเภอ กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จงชัยนาท

๑๑ ปี ๒๕๔๗ - ท้องถิ่นจังหวัดตราด

๑๒. ปี ๒๕๕๐ - ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

๑๓. ปี ๒๕๕๔ - ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๔. ปี ๒๕๕๖ - ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

๑๕. ปี ๒๕๕๗ - ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โทร:038-273177 ,038-276198-9

การศึกษาดูงาน

๒๕๓๗ - หลักสูตรจ่าจังหวัด

๒๕๔๐ - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๙

๒๕๔๘ - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๔๘

๒๕๕๑ - หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงาน สถ. ประเทศญี่ปุ่น

๒๕๕๔ - หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ กศบ รับรอง รุ่นที่ ๒  

 

 

  

 
 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี