ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๑๔๑๓ ลว ๒ เม.ย.๕๘ เรื่อง โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๘๒ ลว ๑ เม.ย.๕๘ เรื่อง การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี ๒๕๕๘  ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๗๖ ลว ๑ เม.ย.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๘ ลว ๒ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ "ร้านมัจฉากาชาด" จังหวัดชลบุรี  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๑ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๐ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๖ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๖๙ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๔๒๕๑ ลว ๒๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว  
(ทถอ.) ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๐๒๖ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๔๐๒๗ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง การสร้างธรรมาธิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๔๐๒๓ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคัลงตรวจสอบ  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๖ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่ฯ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อ พลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๕ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๑๘ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนขั้นพื้นฐานฯ ปี ๒๕๕๘  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๖๔ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๔ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๑๙ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๑๗ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง การายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผ่านระบบออนไลน์  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๖๘ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๑๖ ลว ๒๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๗ ลว ๒๓ ก.พ.๕ข เรื่อง การจัดสรรรายได้นำส่งเข้าบัญชีเงินฝากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๒๐ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การบรรจุแต่งตั้ง(ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๑๖ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดชลบุรี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๙๑๗ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๕๘  
(ทถอ.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๓ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๒ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๔๙ ลว ๒๓ ก.พ ๕๘ เรื่อง การประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ"  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๕๐ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การประกวดแผนการสอน เรื่อง "ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๖ ลว ๒๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  
(นายอำเภอศรีราชา) ชบ๐๐๒๓.๓/๓๗๑๐ ลว ๑๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงสร้างหลักประกันผู้สูงอายุและเสริมสร้างสวัดิการให้แก่คนพิการ ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๗๐๙ ลว ๑๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการให้คนพิการ ปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๑๓ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ในงานวันสตรีสากล ปี ๒๕๕๘  
(ทถอ.)ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๘๑๖ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนน จากกรมทางหลวงชนบท ปี พ.ศ.๒๕๕๙  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๘๑๔ ลว ๒๐ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ อปท.  
(ทถอ.) ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๒ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การรายงานผลเร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุและตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ปีพ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๓๕๕๒ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเขิญเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเหล้า พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๕ ลว ๑๘ ก.พ.๕๘ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๕๔ ลว ๑๘ ก.พ.๕๘ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ทถอ.) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก(Active Beach)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๒๗ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเสนอรายชื่อเป็นคณะกรรมการเขตพัฒนาท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Active Beach)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๐๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๑๖ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง คู่มือผู้ซื้อรับใบอนุญาต มอก.๑๔๙๔-๒๕๔๑ โต๊ะเรียนและมอก. ๑๔๙๕-๒๕๔๑ เก้าอี้เรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๑๕ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๑ ลว ๑๗ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้  
ชบ๐๐๒๓.๒/๓๒๗๔ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิม  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๖๘๘ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ ๓๔๓๓ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากร  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๗ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๓๔๒๕ ลว ๑๖ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๑๘๘ ลว ๙ ก.พ.๕๘ เรื่อง เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๒๔ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการการบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาสาธารณะของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๔๙ ลว ๑๓ ก.พ.๕๘ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๒๗ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๓๖ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๔๐ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๔ ลว ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๘๔ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๖ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครือข่ายการจำทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๕ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๖ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๒๒๕ ลว ๑๒ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคใต้  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี