ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร รอบเดือน ก.พ.๕๘  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๕๘๓๐ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  (หน.สถจ.ชบ และ ทถ.อ.)ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๘๔๔ ลว.๒๔ ธ.ค.๕๗ เรื่อง สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.๕๘ ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๒ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๓ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๗ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๘ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๒๗๘ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การประชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑/๕๗ และการประชุมทางวิชาการ  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๘๙ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๓๐ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้กับ อปท.เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและประชาสัมพันธ์งานวิสวกรรม ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๒๗๙ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๙  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๒๓๔ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๒๓๓ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาศที่ ๑  
ชบ๐๐๒๓.๕/๒๓๒๙๙ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๔๒๒๙ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๒๒๘ ลว.๑๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๙๐ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/๒๗๙๑ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๓ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล ๒๕๒๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๙๒ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตาม พรบ.น้ำบาดาล ๒๕๒๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๑ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๕๐ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๘ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๙ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในระดับจังหวัด  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๔ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๕๐ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๖ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับที่ มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๑๑๔ อัตรา  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๕ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต ๖ ระยอง  
เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๙ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๙๔ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"ครั้งที่ ๙ ๒๕๕๙  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว๔๒๐๓ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๖ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๗ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ข้อสั่งการหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๒๗๘๘ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน พ.ย.๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๖๓๕ ลว.๗ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๔๑๑๗ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๘๙ ลว.๑๓ พ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๓๐๐๓ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๖ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๕ ลว.๑๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๙๒ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๙๑ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๓๑ ลว ๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งผลพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๙๓๒ ลว.๑๒ พ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งให้ทบทวนโครงการสนับสนุน อปท.ตามมติของคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๒๒๘๓๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๘ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๕๙  
(ทม.หนองปรือ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๗ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการภายใต้แผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำปีงบประมาณ ๕๙  
(ทต.หนองปรือ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๗ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการ "ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจร จ.ชลบุรี  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๔๑๑๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  
ชบ๐๐๒๓.๓/ ๔๑๑๖ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัยหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๒๐ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง หารือแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๘ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชลบุรี ๕๗-๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๗ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดชลบุรี ๕๗-๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๐ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๒ลว.๑๑ พ.ย.๕๗เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอปท.การบริหารและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๖ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๒๘ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๘๓๓ ลว.๑๑ พ.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๒๐ ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ๐๐๒๓.๓/๒๒๗๑๙ลว.๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของศูนย์สนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๑๙ ลว ๑๐ พ.ย.๕๗ เรื่อง จัดส่งรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๘๔ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ต.ค.๕๗  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี