ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ๐๐๒๓.๔/ว๓๘๖๔ ลว.๒๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง หารือแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล  ชบ๐๐๒๓.๓/๒๑๕๗๓ ลว.๒๔ ต.ค.๕๗ เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ  ชบ๐๐๒๓.๔/๑๕๘๑ ลว.๒๒ต.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าใช้เว็บเพจสำหรับรวบรวมข้อมูลระเบียบกฎหมาย แนวทางขั้นตอนและการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท.    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๒/ว๓๒๔๗ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๔ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๓ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง ส่งจดหมายข่าว NIETS News ไปยังโรงเรียนในพื้นที่ของท่าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๙๕๑ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๗๐๐ ลว.๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การพิจารณาทบทวนการจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนไปศึกษาดูงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๙ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๘๐๑๙ ลว.๑๐ ก.ย.๕๗ เรื่อง การทดสอบ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว๓๒๖๑ลว.๑๐ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๒๔๗ ลว.๑๐ ๕๗ เรื่อง การกำหนดสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๗ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๖๑ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๕๗ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง สำรวจคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๔๗ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๒๔๖ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวด ๓ (ก.ค.-ก.ย.๕๗)  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๓๑๙๖ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๗๗๐๓ ลว.๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศุนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตัั้งตำบล  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๔ ลว.๙ก.ย.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๗  
(ทน.แหลมฉบัง)ชบ๐๐๒๓.๔/๑๓๕๕ ลว.๙ก.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๗(หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๖/๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๑๘ ลว.๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
ชบ๐๐๒๓.๔/๑๗๘๔๕ ลว.๘ ก.ย.๕๗ เรื่อง การตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างของ อบจ.และเทศบาลทุกแห่ง  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๒๗๑๖ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกำหนดเวลาเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-LAAS)  
(ท้องถิ่นอำดภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๔ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ศูนย์เรคแซม)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๔๓ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ศูนย์เรคแซม)  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๓๑๙๓ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๔๖ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๕๗ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๙ (ภาคตะวันออก)  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๖๔๙ ลว.๕ ก.ย.๕๗ เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๓๘ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเลื่อนวันคัดเลือก/สอบคัดเลือก กรณีเหตุจำเป็น  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๓ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน ส.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๓๖ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การย้าย/ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานภายในเทศบาล  
ชบ๐๐๒๓.๒/ว ๒๗๑๒ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๕๐๗ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ งวดที่ ๓ (หนังสืออยู่ระหว่างเสนอ)  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๓๕ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การปรับปรุง และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคลากร  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๕๔ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑๗๔ ลว.๔ ก.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส.ค.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๔๗๐ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๓๙๖ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๔๖๕ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๗๓๘๘ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๙๔ ลว.๓ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด อปท.เพื่อรองรับการเข้าประชาคมอาเซียน (ปฐมวัย)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๓๙๓ ลว.๓ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๙๐ ลว.๒ ก.ย. ๕๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์  
(ทถ.อำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๓๐ลว.๒ก.ย.๕๗เรื่อง การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๗ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๒๙๑ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ๙ ปี สช.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๘ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๒๖ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๒๓ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง ขอแจ้งการกำหนดการเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองหนองปรือ  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๓๑๓ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การมอบนโยบายแนวทางการปฏิรูปจากหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กิจกรรม "เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย"  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๓๑๙ ลว.๒ ก.ย.๕๗ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๕๕๕๖ ลว.๑๓ ส.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๗๑๐ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
(ทถ.อำเภอ)ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๕ลว.๑ก.ย.๕๗เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น และส่วนกลางแทนตำแหน่งว่าง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๔ ลว.๑ก.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางแทนตำแหน่งว่าง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๖ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๑๐ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๓๐๙ ลว.๑ ก.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๓๐๒ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อบต.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๗๐๖๙ ลว.๒๙ ส.ค.๕๗ เรื่อง การจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนไปศึกษาดูงาน  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี