ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๓ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๖๒ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ๕๗  ชบ๐๐๒๓.๒/๔๔๓๒ ลว.๒๔ เม.ย.๕๗ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    
 

     
 
  ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๒๙ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การรองรับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๘ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ของ อปท.เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๖๙ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง สำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ของ อปท.เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๕๗  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๗๐ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๓๒ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๖๑ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนและการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๘๖๐ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา"  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๔๐๓๐ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๑ ลว.๒๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๑/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๔๙ ลว.๔ มี.ค.๕๗ เรื่อง การขอซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๙๙๓ ลว.๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง ขอเลื่อนโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๘๑๗ ลว.๒๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง กำหนดสถานที่ประกาศรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ทน.แหลมฉบัง) ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๕๓ ลว.๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๕๒ ลว.๓ มี.ค.๕๗ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๕๕๗ (หลักสูตร ๕ วัน) รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๓๐ ลว.๒๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๖๕๐ ลว.๒๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๓๗ ลว.๒๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๕๑๑ ลว.๒๕ ก.พ.๕๗ เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗๗ ลว.๒๖ ก.พ.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบ อปท.(e-plan) ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๙ ลว.๒๖ ก.พ.๕๗ เรื่อง การรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะรอบเดือน ต.ค.๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๗๗๖ ลว.๒๖ ก.พ.๕๗ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ผ่านทางระบบ GFMIS  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๓๓๔ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๓ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๒ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับจัดการศึกษา งวดที่ ๑ ประจำเดือน ต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๘ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท.ในการเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๕๗ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๗๕๖ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๒๐ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๑๗ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๒๒ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔ ลว.๒๔ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๒๐ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ  
ชบ ๐๐๒๓.๕/๑๘ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙ ลว.๒๑ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำรองเงินเป็นกรณีหนี้ผูกพัน  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๕๘๔ ลว.๙ ต.ค.๕๐ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หนังสือที่อ้างถึงแนวทางการปรับอัตราเงินเดือน)  
ชบ ๐๐๒๓./๓๑๕๔ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๕๑ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๖๘๘ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๒๐๘ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๕ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๐๔ ลว.๒๐ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๑๒๕ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๑ และบัญชี ๒  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๗ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท.  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๐๒ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
ชบ ๐๐๒๓.๔/๒๐๓ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๙ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาสังกัด อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๑๓ ลว.๑๙ ก.พ.๕๗ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๓๐๒๖ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๑ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๖  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๒ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗รุ่น ๔  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๒๐ ลว.๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๙๓ ลว. ๑๘ ก.พ.๕๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๒๙๖๕ ลว.๑๗ เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๙๖๖ ลว.๑๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง การระชุมคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๓๐๑๘ ลว.๑๘ ก.พ. ๕๗ เรื่อง โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/ว ๖๔๑ ลว.๑๗ ก.พ.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท.  
ชบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๗ ลว.๑๒ ก.พ.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๓/๒๘๓๗ ลว.๑๓ ก.พ.๕๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการสนับสนุนของ อปท.ตามมติของอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๙๓ ลว.๑๒ ก.พ.๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น รุ่นที่ ๑  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี