ค้นจาก Web   ค้นจาก Google
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  กิจกรรม สถจ.ชลบุรี
  ข่าวสารจาก สถจ.ชลบุรี
  ระเบียบ/กฏหมาย
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
     
 
 
     
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
     
  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ๕๗  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๕๑๖ ลว.๒๙ ก.ค.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๔๗๔๕ ลว.๓๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๕๗    
 

     
 
  ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๕ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ "สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข" ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๗ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๖๘๖ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๕๗ ของจังหวัด  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๑๑๖๘๒ ลว.๒๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและเสนอแนวทางจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๓ ลว.๒๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี ๕๗  
ขั้นตอนการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ สูงขึ้นสายบริหาร รอบเดือน ส.ค. 2557  
ชบ๐๐๒๓.๑/๘๑๓ ลว.๒๐ มิ.ย.๕๗ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพบิดาของถิรญา อภิกิตติภัทร์  
ชบ๐๐๒๓.๒/๘๑๒ลว.๑๙ มิ.ย.๕๗เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการลูกจ้างพนักงานจ้าง รุ่น ๘  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๑๑๘ ลว.๒๐ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๒ ลว.๑๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๙ ลว.๑๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๔/๘๐๕ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓๓  
(ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์) ชบ๐๐๒๓.๔/๘๐๖ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓๓  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๑ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ต จำกัด  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๑๐ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ประจำเดือน พ.ค.๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/๘๐๔ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ  
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดรายการ "คืนความสุขให้คนไทย"  
ชบ ๐๐๒๓.๒/๑๑๑๗๗ ลว.๑๗ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปลัด อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๙๕ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๘ ลว.๑๗ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ชบ ๐๐๒๓.๔/ว ๒๐๓๓ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน)  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๑/๗๙๒ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔  
ชบ๐๐๒๓.๑/๑๐๗ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๑๐๘๑ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๖ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี ๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๕ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๒/๗๗๕ ลว.๑๒ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การตรวจประเมินตัวชี้วัดการกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต.กรณีพิเศษ  
ชบ ๐๐๓๒/ว ๒๐๓๐ ลว.๑๖ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดชลบุรี  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๗๙ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๗๙ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๐๘ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๓๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๒/๑๐๘๕๗ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๒๐๐๗ ลว.๑๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.๒๕๔๒ งวดที่ ๕ ปีงบประมาณ ๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๑๐๔ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ (CD Audio พร้อมข้อมูล Spot Radio)  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๙๔๐ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
ชบ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๘๗ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครอเมริกา รุ่นที่ ๑๒๗)  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๙๘๖ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๓๔  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๒ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว๑๐๑ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐"  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๖๙ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๐ ลว.๑๑ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ให้กับ อบต.ประจำเดือน พ.ค.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๔๗๖ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๖๗ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๖๖ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
ชบ๐๐๒๓.๔/ว ๑๙๒๑ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ  
ชบ๐๐๒๓.๕/๙๙ ลว.๙ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการจัดการศึกษา งวดที่ ๒ เม.ย-มิ.ย.๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๒๘ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี ๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๕ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ๒๕๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๑๙๒๒ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๖ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ อปท.ประจำปี ๕๗  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๗ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เกี่ยวกับการพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๓๒๗ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่  
(ท้องถิ่นอำเภอ) ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๓ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๗๕๔ ลว.๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๗๖ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๐๓๗ ลว.๓ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๕๘  
ชบ ๐๐๒๓./ว ๙๒ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้กฏอัยการศึก ๒๕๕๗  
ชบ ๐๐๒๓.๑/ว ๙๓ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ชบ๐๐๒๓.๑/ว ๙๖ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วน  
ชบ๐๐๒๓.๓/๑๐๑๗๒ ลว.๔ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  

หน้าที่ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >>

 
     
 
 
Protect The King   กรมบัญชีกลาง   สหกรณ์ออมทรัพย์   กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กระทรวงพาณิชย์
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน   สำนักงบประมาณ   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ   สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย   โยธาไทย   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น   กระทรวงสาธารณะสุข   สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
    หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ติดต่อ สถจ. | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี